Brev til Miljødepartementet vedrørende Fossum Bruk

Saken om hvorvidt Fossum Bruk skal bli et boligområde og om en skole skal kunne bygges på del av Smiejordet skal avgjøres av Miljøverndepartementet. Fylkesmann Hans J. Røsjorde går personlig inn for boliger på Fossum Bruks område stikk i strid sin miljøvernavdeling. I brevet som følger har Naturvernforbundet i Bærum bl. a. gjort Miljøverndepartementet oppmerksom på dette misforholdet. (Les under Aktuelt også vårt innspill i Budstikka 20. april 2011 med tittelen ”Svake argumenter”).

Miljøverndepartementet

Myntgata 2

0151 Oslo

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

          Bærum kommune v/kommuneplansjef Dag Olsen

  Bekkestua, 26.04.2011

 

Vedr. Fossum i Bærum kommune – saken som skal endelig avgjøres i Miljøverndepartementet

Saken om hvorvidt Fossum Bruk skal kunne transformeres til boligområde og hvorvidt en skole kan bygges på del av det såkalte Smiejordet er som kjent sendt Miljøverndepartementet (MD) for endelig avgjørelse.

I et forsøk på å forhindre at Smiejordet blir nedbygget av et skolebygg, sendte Naturvernforbundet i Bærum 20.01.2011 et brev til Bærum kommune med forslag om alternativ tomt. Vi vedlegger en kopi av brevet idet vi håper at dette kan tilføre nye momenter når MD skal fatte avgjørelse om skoletomten.

I brevet påpekte vi også det urimelige i å la nye idrettsanlegg få bygge ned store deler av det fruktbare Smiejordet. Selv om dette er en sak som MD ikke skal ta stilling til i forbindelse med boligområdet og skoletomten, håper vi likevel at MD kan få kommunen til å påvirke idrettsorganisasjonene til å moderere sine krav og ønsker her på Fossum

Vi ser i lokalavisen Budstikka at fylkesmann Hans J. Røsjorde stikk i strid med sin miljøvernavdeling går inn for at Fossum Bruk skal konverteres til et boligområde. Vi mener at han har svake argumenter for dette standpunktet og har gitt uttrykk for dette i et innspill i Budstikka 20. april 2011. Vi tillater oss å vedlegge en scannet kopi av innspillet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke

styreleder

Vedlegg:

Bærum kommune

v/kommuneplansjef Dag Olsen

1304 Sandvika

Kopi: Bærum kommune – Plan og miljøutvalget

          Fylkesmannens landbruksavdeling v/landbruksdir. Morten Ingvaldsen

          Bærum kommune – landbrukskontoret

Bekkestua, 20.01.2011

Smiejordet på Fossum – forslag til alternativ skoletomt samt kommentar til de planlagte idrettsanleggene

Skoletomt

Fylkesmannens innsigelse til at Fossum industriområde skal konverteres til boligområde er som kjent sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Når det gjelder bruk av del av det såkalte Smiejordet (gnr. 31 brnr. 165) til skoletomt, forelå det innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret i Akershus (nå Fylkesmannens landbruksavdeling), men denne er ikke sendt til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Så vidt vi forstår forutsetter dette at Bærum kommune arbeider aktivt for å prøve å finne en annen tomt. Da har Naturvern- forbundet i Bærum et forslag som vi tør be Bærum kommune vurdere: 

Gamle Fossum skole og et tilbygg av nyere dato benyttes i dag til kontorformål. Hvorfor ikke benytte bygningene til skole isteden? Om ikke bygningene skulle være store nok, er det et ubrukt område mellom tilførselsveien til kontorene og Fossumveien. Her mener vi det er plass til både eventuelt nytt bygg og skolegård.

Vi er klar over at Gamle Fossum skole er registrert som kulturminne i kommunens database og at den vernes gjennom bruk. Men når den først skal brukes, hva kan da være riktigere enn å reetablere en skole i lokalene?  

De planlagte idrettsanleggene

Vi har studert Fossum IFs innspill til kommuneplanens arealdel (udatert, men med kommunens journaldato 04.03.2008) hvor de oppgir sitt behov å være en skistadion, to 11-er baner, en flerbrukshall, et anlegg for friidrett i tilknytning til en av 11-er banene samt et areal for parkering. På et medfølgende kart er anleggene inntegnet og viser at hele Smiejordet da vil bli helt nedbygd. Vi snakker her faktisk om en idrettspark.

Jorda på Smiejordet er oppgitt å være av svært god kvalitet og godt egnet til produksjon av matkorn. Det er derfor grunn til å trekke inn usikkerheten omkring fremtidig matproduksjon. Klimaendringer og en stadig større befolkning både globalt og nasjonalt (Norge dyrker selv i dag bare halvparten av den maten det trenger) er et trusselbilde som det er grunn til å være bekymret for. Om noen skulle mene at trusselbildet er overdrevet, er det likevel god grunn til å handle etter føre-var prinsippet i dette spørsmålet. Vi er derfor ikke i tvil om at det mest riktige og langsiktige formålet med Smiejordet er å beholde det som dyrkningsareal og at det holdes i hevd.

I kommuneplanens arealdel ser vi at noe over halvparten av Smiejordet er avsatt til idrettsformål. Likevel blir for mye av Smiejordet nedbygget og vi mener at det avsatte arealet til idrettsformål ytterligere må halveres. Da får Fossum IF tross alt realisert noe av sitt behov og det blir opp til dem hva de vil prioritere.

I sin iver etter å dekke ethvert behov for idrettsaktiviteter må ikke idrettens talsmenn og kvinner og politikere ”sage over den grenen som fremtidige generasjoner skal sitte på” og bygge ned arealene for matproduksjon. Idrett er viktig, men ikke for enhver pris.

Kommunens styrende dokumenter

Gjennom årene har kommunestyret vedtatt flere styrende dokumenter som vedrører landbruksarealene/kulturlandskapene. Disse er:

  • Miljømelding 97 av 19. mars 1997 der det i pkt. 7.1.1 – 1. avsnitt i vedtaket står at ”Kommunestyret forutsetter at arealplanlegging og -utnyttelse skal baseres på en langsiktig og helhetlig politikk, hvor vern av grøntstrukturer som f. eks. dyrka eller dyrkbar jord vektlegges…”
  • Bærum i det 21. århundre – veien til en ledende miljøkommune av 19.05.1999der det i pkt. 2 i vedtaket står at ”Kulturvernplanens fem prioriterte kulturlandskap med spesiell høy verneverdi, inkludert viktige kultur- og naturverdier/områder, sikres mot utbygging.” Smiejordet inngår i et av de fem kulturlandskapene.
  • Landbruksplan for Bærum kommune av 17.11.1999 der pkt. 2 i vedtaket sier at ”Landbruksplanen skal innarbeides ved rullering av kommuneplanen” og pkt. 3 som sier at ”Vern av dyrket og dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen.”
  • Miljømelding 2007 – 2010 av 20. juni 2007 der det i vedtaket bl. a. står: Meldingens innhold er en stimulans til positiv og nødvendig innsats innen de ulike deler av miljøarbeidet. Uten at noen av oppgavene må forsømmes, peker både meldingen og høringsuttalelsene i retning av at en god og bevisst arealpolitikk (understreket i vedtaket) – med vern av dyrkbar mark og ”grønne lunger” og dermed en noe mer restriktiv holdning til mange utbyggingsforslag – vil være særlig viktig med tanke på et godt miljø med størst mulig trivsel for innbyggerne i årene som kommer.
  • Kommuneplanens arealdel av 24. mars 2010der Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer inngår med et temakart. Smiejordet ligger inne i temakartet og i  retningslinjene til kommuneplanens arealdel står det: ”Temakart for kulturminner og kulturmiljøer skal legges til grunn for senere regulering.”

Selv om de styrende dokumentene i motsetning til kommuneplanens arealdel ikke har rettsvirkning, er det gjennom årene så mange ganger slått fast at det skal vernes om landbruksarealene/kulturlandskapene at dette må prioriteres og respekteres. Vi gjentar derfor at det avsatte arealet til idrettsformål på Smiejordet omtrent må halveres. Dermed vil Smiejordet fortsatt fremstå som en del av det sammenhengende kulturlandskapet og være av en slik størrelse at det er verdt å dyrke.

Vi vil være takknemlig for å høre Deres innstilling til det som fremkommer i vårt brev.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke

leder

Oppdatert 2011.06.04.