Bymiljøetatens «tynning» langs lysløypa gjennom Gjelleråsmarka unødig hard

Mari Riise, varamedlem i lokallagsstyret og bosatt på Stovner, reagerte da Bymiljøetaten la ut en skrytevideo om hogst i marka. Den stemte dårlig med hennes opplevelse av hardhendt felling av trær langs lysløypa gjennom Gjelleråsmarka.

bekk i marka

Hogsten skjedde rundt årsskiftet 2019/20. Mari inviterte Bymiljøetaten til befaring for å få en forklaring sammen med Naturvernforbundets nestleder Ben Borgen.

Mari forteller at det er hugget en rekke trær på begge siden av veien, helt ned til bekken som renner parallelt med veien. Bekken har dermed mistet sitt skjul som et trygt tilholdssted for dyr, fugler og insekter. Fjell er sprengt vekk, det er blitt stygge sår og store løsrevne steiner som hindrer fremkommelighet for folk og dyr. Følgene av denne hogsten er også at grunnen er blitt våt og løs slik at store bjørketrær har ramlet om kull. Også rundt Liastua har det vært hogd betydelige mengder trær som har gitt området et helt annet preg enn tidligere.

Mari sier: «Alt dette kan jo være positivt på mange måter – som stimulans til aktivitet, for få folk ut i naturen, men det virker ødeleggende for bevaring av skogen og hjemmet for dyr og insekter – og opplevelsen vi som mennesker mister mer og mer av og har stort behov for –  den uberørte naturen.»

Naturvernforbundets lokallag har i dette og flere tilfeller klaget til Bymiljøetaten på manglende varsling om såkalt «småhogst». Vi har fått løfter fra BYM og byrådet om at rutiner for varsling skal bedres. Under befaringen fikk de en forståelse av at det lokale idrettslaget hadde vært pådrivere for en bredere løypetrase gjennom området. S