Det går mot vern i Bærum (oppdatert)

NOA oppdaget at svært artsrik naturskog stod i fare for å bli flatehogd ved Bærums verk. Etter flere befaringer med biologer og Fylkesmannen, går det nå mot frivillig vern av denne helt spesielle skogen.

Oppdatering 13. januar 2017
Det går mot frivillig vern av skogsområdet i Bærum. Skogeier har vist interesse for frivillig vern av skogen og trukket tilbake hogstmeldingen. Det er produktiv skog på høy bonitet som vernes, en form for skog som sjelden tilbys for vern, og som i særlig grad trenger beskyttelse. Fordi grunneier tilbyr skogen for frivillig vern vil Fylkesmannen ikke behandle klagen fra NOA.

Den planlagte hogsten i Bærum vil dersom den gjennomføres ødelegge et skogområde med helt spesielle biologiske og opplevelsesmessige kvaliteter. Det er gjort en lang rekke observasjoner av truede arter i området, både innenfor og utenfor bestand som er planlagt hogd.

Ved befaring med Fylkesmannen denne uken ble alle enkeltobservasjoner av truede arter (VU og EN) innenfor hogstområdet besøkt. Fokuset under befaringen var disse enkeltobservasjonene og deres buffersoner (skog som omkranser observasjonen), antagelig med tanke på å spare disse for hogst.

Det ble i liten grad gjort helhetlige betraktninger rundt området som intakt, rik naturskog. En slik helhetsvurdering er helt avgjørende for å forstå områdets store verdi. Dersom kun overnevnte enkeltforekomster med buffersoner spares, vil området som helhet ødelegges.  Vi sitter igjen med «flekker» av skog med en artsobservasjon i midten. Skjebnen til artsmangfoldet i en slik flekk er dessuten usikker, mye kan for eksempel tørke ut. Området som helhet får ingen mulighet til å utvikle seg.

NOA har overfor Fylkesmannen referert til rapport fra fagbiolog der det blant annet står:

“Biologiske verdier
Det omtalte kjerneområdet (inkl. de tre vestlige hogstmeldte bestandene) utgjør et skogområde med (meget) store naturverdier. Gammel gran-naturskog på gode boniteter i lavlandet er generelt sjeldent, og i dette området er det snakk om uvanlig velutviklet gammel naturskog med grove dimensjoner, rikelige mengder læger i ulike nedbrytningsstadier, og et rikt artsmangfold (inkl. truete arter). I tillegg finnes innslag av gamle edellauvtrær og boreale lauvtrær, og partivis rik sumpskog (truet naturtype).«

Fagbiologens rapport viser at skognæringens egne miljøregistreringer i området (MiS-registreringer) er svært mangelfulle enten de er utført iht standard eller fordi feil og uteglemmelser har oppstått. Dette er kanskje ikke overraskende da skognæringen har økonomisk utbytte av at eventuelle registreringer legger få begrensninger på hogst. Regelverket er altså slik at det ikke er fagbiologens oppfating som er avgjørende i vurderingen av områdets verdi, men skognæringens egen. NOA arbeider for å endre reglene, ta kontakt på skogsaker@noa.no om du har lyst til å bidra!

Fylkesmannens vedtak i saken vil antagelig falle midt i neste uke.