Detaljregulering av Verpen næringsområde

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at området er dårlig egnet til entreprenørvirksomhet, fordi det kommer i konflikt med vesentlige miljø- og kulturminnehensyn