Detaljreguleringen av Skuiveien 101 – gnr/bnr 78/21 m. fl., Vøyenenga i Bærum

HRTB A/S

Arkitekter MNAL

St. Olavsgt. 278

0188 Oslo

E-post: firmapost@hrtb.no

Att. Harald Lone

E-post: hlo@hrtb.no

Kopi: Bærum kommune

          Regulering

          E-post: post@baerum.kommune.no

                                                                                                                  Bekkestua, 28.01.2014

Detaljreguleringen av Skuiveien 101 – gnr/bnr 78/21 m. fl., Vøyenenga i Bærum

Vi har lest og satt oss inn i Skui Vels (datert 10.01.2014) og Bærum Natur- og Friluftsråds (datert 20.01.2014) brev med innspill til detaljreguleringen av Skuiveien 101. Vi gir vår fulle støtte til deres innspill.

Om vi skulle fremheve en side av innspillene som vi er særlig opptatt av, så er det flomproblematikken. Det må sørges for at det legges inn fordrøyningsarealer slik at bebyggelsen og infrastrukturen skånes ved flom samtidig som elven får tilført viktige næringsstoffer når vannet trekker seg tilbake.

Vennlig hilsen

for Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum (sign.)

styremedlem  

Kopi:  Skui Vel

         Bærum Natur- og Friluftsråd

Oppdatert 2014.02.02.