Dyrket mark ligger brakk – publisert i Aftenposten Aften Asker og Bærum, 16. mars 2011

Naturvernforbundet i Bærum har ved selvsyn konstatert at hele eller deler av jordeiendommer i Bærum ligger brakk. Vi er også kjent med at det er gjort henvendelser til kommunen om bl.a forfallet på Østre Jong Gård. Her, samt på Bjørnegård blir jorda ikke dyrket. Det samme gjelder deler av gårdene Søndre Berger, og Skui Kveise.

Kommunens henvendelse til eieren av Østre Jong har til vår store forbauselse ikke ført til noe så langt. Dette synes vi er sterkt beklagelig, og minner om jordlovens § 8 hvor det heter: ”All dyrka jord som kan gi grunnlag for lønsam drift skal haldast i hevd”. Vi mener derfor at kommunen nå bør sette makt bak jordlovens bestemmelser slik at både jorda på Østre Jong og de andre jordområdene som ligger brakk i kommunen blir dyrket opp igjen dette året. Hvis disse jordene ikke kommer snarlig i bruk, så vil forfallet eskalere og villnis og ugrass ta over på disse stedene. I en verden med et stadig sterkere matvarebehov til en ventet dramatisk økende befolkning er det viktig at all dyrkbar jord holdes i hevd.

Kommunene og landbruksdepartementet har hjemler for pålegg og virkemidler som kan benyttes. En av disse er tvangsutleie av jorda inntil 10 år. Vi håper at dette ikke blir nødvendig i de nevnte tilfellene og at eierne er sin oppgave bevist, nemlig å holde hele jordeiendommen i hevd og derved også legge til rette for kommende generasjoners jordbrukere.

Når det gjelder Østre Jong og Bjørnegård, så kan vi opplyse om at kommuneplanens arealdel har et temakart for kulturminner og kulturmiljøer. Temakartet viser bl.a prioriterte større kulturmiljøer i Bærum og her inngår nettopp Jong/Bjørnegård! Vi tillater oss derfor å bruke så sterke ord som at det er en skam at bygningene for stå der falleferdige. I kulturmiljøene inngår også kulturlandskapene, dvs. gårdenes dyrkingsjord, og det er derfor uakseptabelt at både jord og bygninger forfaller.

Finn Hebbe Johnsrud

Styremedlem NiB(Naturvernforbundet i Bærum)

Oppdatert 2011.04.24.