Eineåsen

Eineåsen – nytt boligområde?

I det skogkledde friområdet mellom Paal Bergs vei og selve Eineåsen ønsker Løvenskiold å bygge boliger. Det samme vil Helseheimen på sin eiendom. Til sammen er det snakk om 180 leiligheter. Det har fremkommet sterke reaksjoner på planene blant Rykkinn-beboere og Berger og Rykkinn Vel som enten avviser eller er skeptiske til store deler av planene. Her ser dere våre merknader til arkitektfirmaet som arbeider med planene:

Vi ønsker primært å belyse denne saken i forhold til kommuneplanens arealdel. Som De riktignok skriver i Deres brev, er Løvenskiolds eiendom i gjeldende kommuneplan avsatt til offentlig bygning (videregående skole). En skole her synes imidlertid uaktuelt siden skolebehovet er dekket et annet sted.

Angjeldende område under selve Eineåsen er et meget brukt nærområde til turer og friluftsaktiviteter av Rykkinn-beboerne og har dessuten landskapsmessing stor verdi. I den forrige kommuneplanen (1995 – 2015) var således angjeldende område avsatt til friområde. Når det nå ikke er blitt noe av skolen på dette området, mener vi at det må tilbakeføres til friområde igjen. Vi har av den grunn ingen ytterligere kommentarer til den foreslåtte bebyggelsesplanen for Løvenskiolds område.

Når det gjelder Sjømennenes Helseheim, tenkes denne institusjonen utviklet med flere tjenester og et utvidet behandlingsopplegg. Vi har ingen merknader til denne siden av planen, men reagerer på den planlagte boligbyggingen på nedsiden og oversiden av Helseheimen. For å beholde det flotte og verdifulle landskapet omkring Helseheimen, mener vi at kun boligene i Felt B4 og A4 kan forsvares.

Når vi går imot det aller meste av boligbyggingen i Eineåsen, spør vi oss også om det er behov for den planlagte barnehagen.

Da kommuneplanens arealdel ble behandlet av Bærum kommunestyre 4. juni 2003, tok det samtidig stilling til en boligmelding for Bærum. Kommunestyret vedtok at boligbyggingen i Bærum skal konsentreres om Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga og på sikt Avtjerna. De omfattende planene for å nedbygge Eineåsen anser vi ikke å være i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjon. Dessuten er Naturvernforbundet i Bærum av den oppfatning at vi nå er kommet til det stadium i Bærums utvikling at det er viktigere å ta vare på Bærums gjenværende friområder og landbruksjord enn å dekke et boligbehov som ikke bunner i en faktisk bolignød.

Oppdatert 2009.07.28.