En grønn, fremtidsrettet og løsningsorientert byrådsplattform

Byrådet har gjort en strålende jobb med den nye plattformen som er proppfull av grønn politikk! Spesielt oppløftende er det å lese om byrådets ambisiøse planer for natur- og friluftsliv, og ikke minst det biologisk mangfoldet.i Oslo og Akerhus.

NOA har fått gjennomslag for mange viktige punkter når det gjelder naturvern og bevaring av biologisk mangfold i den nye byrådsplattformen. Særlig gledelig er det å se at det er lagt så stor vekt på omlegging av skogdrift og restaurering av natur, og vi ser fram til å bistå Byrådet med kompetanse og kunnskap for å oppnå målene som er satt.

Kapittel 9. Natur og friluftsliv
At Oslomarka skal være et pionerområde for restaurering til villere natur er virkelig fremtidsrettet naturvern! Det holder ikke lenger å verne natur, vi må også starte gjenoppbyggingen av naturverdier og ødelagte økosystemer, i tillegg til å ta vare på det som er. Derfor er vi godt fornøyd med planene om at myr restaureres og at skogsdrift legges om for å få tilbake variert, artsrik og fleraldret skog. 

At det videre skal vernes viktige korridorer for biologisk mangfold i Nordmarka, og bruke handlingsrommet i markaforskriften til å prioriterer friluftsliv og natur foran skogsdrift er musikk i våre ører – et mål vi har kjempet for siden 1969! NOA legger før jul frem et forslag til konkretisering av landskapsøkologisk korridor i Nordmarka for å skape et større, sammenhengende skogområde som bedre ivaretar biologisk mangfold. Modellen vil kunne anvendes for andre deler av Marka. Vi skal også henge på for at skogsdriften i de private Osloskogene skal ta etter kommuneskogene i hensyn til naturmiljø og friluftsliv.

Byrådets planer om å styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden natur i byen, i Marka, på øyene og i fjorden, samt lage en handlingsplan for stans av biologisk mangfold er et kjempeviktig tiltak NOA er særdeles fornøyde med, og vi vil følge dette arbeidet tett. Vi håper at naturvern- og miljøorganisasjoner blir involvert i arbeidet med utformingen av handlingsplanen – her har vi mye å bidra med!

Treplanting er topp – dette har NOA kjempet for i årevis! Det er i tillegg viktig at ny treplanting tar hensyn til sammensetningen av treslag, ikke bare hvor mange trær plantes. Men, vi mener at målet bør suppleres med en speilvending av trærnes rettsvern: at det ikke er lov å felle store trær uten tillatelse.

At byrådet nå skal gjenåpne elveløp, restaurere og øke mengden natur i byen er helt strålende! Dette må gi seg utslag i kommuneplanen og arealkartet. Restaurering av vassdragene må omfatte oppretting av naturområder som fordrøyningsmagasiner for store nedbørsmengde. Det vil kreve reguleringsmessige grep, og muligens også fjerning av eksisterende bebyggelse.

Videre vil byrådet legge til rette for at enda flere oppdager kortreiste og storslåtte naturopplevelser i marka, i tett samarbeid med friluftslivs-, natur- og idrettsorganisasjoner. Vi ønsker at større deler av Oslos befolkning skal oppleve Markas eventyrskoger, og dette legger godt til rette for å etablere Markaporten Søndre Sandås som et miljøinformasjonssenter for Marka!

Det skal ikke åpnes for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka og det er med stor glede vi kan si at Grefsenåsen er reddet! NOA vilbistå til at alpintilbudet i nærmiljøet kan bestå og videreutvikles innen naturens og friluftslivets rammer.

Kapittel 4. Klima, miljø og mobilitet

Her er vi spesielt fornøyd med disse punktene:

  • Utslippsfri by
  • Konkrete utslippsmål
  • Redusere biltrafikk
  • Reduserte kollektivsatser

Helt topp! Dette forutsetter opplevde forbedringer i folks opplevelse av en trivelig by og livskvalitet i hverdagen, og det er helt nødvendig med store ambisjoner !Å få redusert biltrafikken forutsetter lavere kollektivpriser og bedre tilrettelegging for myk trafikk og kollektivreiser. Videre kunne reduserte kollektivsatser godt vært supplert med flere rabbaterte periodekort (3/6/9-månedskort og automatisk rabatt når en har betalt prisen av et dagskort).

Kapittel 8. Grønn byutvikling
Revidering av småhusplanen for å ta vare på grønne verdier ser meget lovende ut
! Men vi er usikre på om gevinsten spises opp av ekstrem fortetting i knutepunktene. De ekstremtette bydelene er lite menneskevennlige og må sikres betydelige grøntarealer/parker for å kunne kalles miljøvennlige.

 

Leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus,
Gjermund Andersen