Endring i Markaloven

Forslag om endring i markaloven åpner for at el-sykkel blir lovlig i marka. Er ikke el-sykkelen lovelig i marka, tenker du? Så langt har det vært forbud mot motorisert ferdsel i Marka.

Høring om el-sykkel i marka

Med lovendringsforslag, åpnes det opp for en difrensiering av motorferdsel. NOA støtter muligheten for kunne ta seg frem på grusveier i med el-sykkel. Vi håper med dette at flere kan finne veien lengre inn i marka, og marka blir mer tilgjenglig fo eldra og barnefamilier. God sykkeltur i vår!

Høringsfristen for bruk av el-sykler i marka gikk ut 10. mars. NOA støtter forslaget om at el-sykler skal kunne brukes i marka, men er skeptisk til bruk av el-sykkel på det som omtales som opparbeidet sti.

Det har oppstått en betydelig uklarhet hva gjelder adgang til kjøring på veiene i Marka med el-sykkel. Fram til nylig har de fleste antatt at dette har vært lovlig, på lik linje med vanlig sykkel. Flere utspill fra myndighetene har medført at inntrykk av at sykling på vei er forbudt.

NOA mener at bruk av det som regnes som sykler (inkluderer el-sykler med maks fart på motorhjel ved 25 km/t) burde kunne brukes på alle turveier, i Marka. Derimot å bruke el-sykler på opparbeidet sti, eller i verneområder, er vi skeptisk til.  Å se forskjell på en sti og en opparbeidet sti kan ofte være vanskelig. Derfor mener vi det er best om sykling, og særlig el-sykling foregår på vei, og ikke i sårbar natur. NOAs utgangpunkt er at det ikke må åpnes for bruk av el-sykkel på stier. Den sterke konflikten mellom det enkle, natursøkende friluftslivet og den utstyrskrevende og teknifiserte fritidsbruken av natur, vil bli ytterligere tilspisset dersom el-sykler tillates i utmarka. Den teknifiserte bruken av natur bringer med seg mange av de uromomentene man søker vekk fra gjennom friluftslivet, og er med å undergrave den verdifulle norske friluftstradisjonen. I tillegg kommer sterkt økt terrengslitasje som øker konfliktnivået mellom gående og løpende på den ene siden og syklistene på den andre siden.

Vernområdene skal ta vare på natur som har særlige kvaliteter, biologisk eller opplevelses­messig. Det er derfor grunn til å være særlig forsiktig og legge stor vekt på «føre-var-prinsippet» ved utforming av regelverket for verneområdene. Det vil være naivt å tro at bruk av el-sykler enkelt lar seg begrense til det lovgiver har sagt (at man ikke skal bruk el-sykkel på vanlige stier). Dette vil i så tilfelle ha særlig uheldige konsekvenser i verneområdene.

Videre inneholdt lovendringsforslaget endring på motorferdsel i Marka på vinterstid. De økte muligheten til snøscooterkjøring som allerede er innført er en klar trussel mot det enkle, tradisjonelle friluftslivet. Opplevelsesverdier blir redusert gjennom økt støy og stress. Muligheter for økt ulovlig kjøring utenom oppsatte løyper vil forsterke de uheldige effektene. Derfor mener NOA at motorferdsel i marka vinterstid bør begrenses, og kun tillates til bestemte avgrenede mål.

Les hele høringsuttalelsen her.