Fleralderskogbruk

Fleralderskogbruk, det vil si skogbruk uten regulære flatehogster, kan kombinere opplevelsesverdier, naturvern og klimabevaring med økonomisk overskudd.

Både av hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv og skogens evne til å binde karbon er det en fordel at skogene er fleraldret og forynges uten flatehogster. At slikt skogbruk også kan være økonomisk gunstig skyldes at man produserer større stokker, bedre kvalitet og reduserer utgiftene til foryngelse av skogen vesentlig. Økte kostnader til selektiv hogstføring oppveies av økt gjennomsnittsstørrelse på stokkene som hogges, og større andel verdifullt sagtømmer.

Idéen er å fristille de beste trærne, slik at de fort oppnår høy verdi. Dette skjer ved at trær som ikke lenger har en verditilvekst fjernes. De beste trærne skal stå spredd, men ikke mer enn at de ”tukter” de små trærne som vokser opp i mellom. Gjennom denne dominansen oppnår både de store og de undertrykte trærne økt verditilvekst; de store gjennom økt volum og bedret stammeform, de små ved etablering av seintvokst kvalitetsvirke. Som regel er det tilstrekkelig foryngelse i slike skoger fra naturens hånd, men er det nødvendig suppleres den naturlige etterveksten med planter, derav metodens navn: ”naturkultur”.

Da forskjellen på stor gevinst og stort tap er fullstendig avhengig av at de rette trærne velges ut, har det vist seg lønnsomt å utføre ”blinking” av skogen før hogst. Det er under planlegging en sertifiseringsordning av godkjente ”blinkere” i Norge og Sverige. NOA har tidligere holdt kurs i metoden som er utviklet i Sverige, den kan du lese mer om her:
Sammendrag av 20 års forsøk (pdf)
Metodebeskrivelse (pdf)