Fornebu

Status fra Fornebu mars 2006

NiB har vært aktivt med i tilsynet med og skjøtselen av naturområdene på Lilleøya og Storøya i de senere årene. Vi har vært en av pådriverne for driften av Lilleøyplassen naturhus. Denne tette kontakten med området er uhyre viktig for å kunne følge med på kommunens og utbyggernes ønske om utnyttelse av byggesonens nærområder. Like før påske 2006 leverte NiB en høringsuttalelse til reguleringsplanene for byggefelt 6 og 7.3 på Fornebu. Lenger ut på Lilleøya gjenstår nå planlegging og utbygging av kirkegård og ny marina. Disse to byggeområdene få størst innvirkning på trekkfuglaktiviteten og opplevelsen av ”urørt” natur for øvrig. Og med rådyrtragediene (3 rådyr drept av løshunder i og ved felt 6) der ute i 2005 og fredningen av karplanten dragehode (flotte lokaliteter i felt 7.3 og på Lilleøya) friskt i minne foreslår vi en streng praksis med hold av katt og hund. Disse to byggeområdene vil skille den kommende ringveien på Fornebu fra de tre landbaserte naturreservatene (Koksa / Storøykilen / Lilleøya). Om få år kommer ny kirkegård på Lilleøya. På denne bakgrunnen foreslår vi forbud mot hold av katt i felt 6 og 7.3, og vi går inn for helårs båndtvang på utsiden av ringveien mot Lilleøya og Storøya. Uten slike restriksjoner vil både trekkfugler og rådyr bli utilbørlig stresset. Vi må huske på at ferdsel av hund og folk vil øke dramatisk her ute om få år.

I uttalelsen kommenterer vi også hvor kyststien bør ligge i relasjon til de flotte lokalitetene av draghode ved Holtekilen i felt 7.3 . Vi frykter en belastning på de kalkrike tørrengene som sterkt vil redusere forekomsten av dragehode. Slik som vi har sett på Kalvøya med plantearter som vokser under tilsvarende vilkår. Denne belastningen vil utelukkende kunne skyldes menneskelig tråkk og rasting. Derfor foreslår vi kyststien lagt innimellom bebyggelsen på utsiden av dragehodelokalitetene med tilrettelagte rasteplasser i nærheten. Et slikt grep vil utelukke tekniske inngrep med gangvei på påler i strandkanten og hindre nærkontakt med dragehodene. Vi kan på ingen måte se at vårt forslag er til stor ulempe for ferdsel med rullestol og barnevogner. Det er snakk om å anlegge sti – ikke ”motorvei”.

Det tredje viktige punktet i uttalelsen er hensynet til naturopplevelsene kvelds- og nattetid. Med bebyggelse så tett innpå naturområdene vil kunstlys bli en betydelig ”forurensingskilde”.

Vi ber derfor om at alt kunstig lys skal skjermes slik at minst mulig lyser utover i terrenget.

Dette er av stor betydning for opplevelsen av urørt natur og observasjon av stjernehimmelen.

Arbeidet med Lilleøyplassen naturhus skrider sakte men sikkert fremover. Omsider har vi klart å aktivisere de viktigste fagmiljøene innen biologien. Nemlig botanikk, entomologi og zoologi i tillegg til ornitologien. Og vi skulle gjerne hatt kontakt med marinbiologer. Kongstanken, som noen av oss har, om et naturhus som skal kunne guide og undervise skoler, barnehager og bedrifter, synes for øyeblikket lite realistisk i overskuelig fremtid. Slik virksomhet krever kontinuerlig oppfølging og er lite egnet som hobby. I klartekst betyr det at vi må ha en koordinator / driftsleder i minst 50% lønnsbasert stilling. Inntil vi klarer å finansiere en slik stilling vil kongstanken ligge på is. En slik modell for et naturhus vil utvilsomt kunne være en viktig første impuls for kommende realister innen realfag. Vi er interessert i å vekke folks nysgjerrighet og undring over naturens innretninger og underfundigheter. Vi har kontakter som jobber mot departementene og hva vi vil kalle ”Natur- og miljøskolesekken” på linje med den ”Den kulturelle skolesekken” som ble innført noen år tilbake. Håpet er at Lilleøyplassen naturhus om noen år vil inngå i et nettverk av naturhus over hele landet som oppfyller intensjonene i ”Natur- og miljøskolesekken”.

Vi mottar med glede alle som vil yte et lite eller stort bidrag av sin fritid til naturmiljøet på Fornebu generelt og Lilleøyplassen Naturhus spesielt! Det er bare å ta kontakt med styret i NiB. Eller møt rett og slett opp på Lilleøyplassen.

Oppdatert 2006.04.13.