Forslag om vern av Tanumplatået som landskapsvernområde

Tanumplatået utgjør et av de mest verdifulle kulturlandskapene i det sentrale Østlandsområdet. Verdiene er dokumentert gjennom flere rapporter og verneforslag. I en rapport fra 2008 presenterte Naturvernforbundet sammen med Tanum Vel et verneforslag for å sikre Tanumplatået mot utbygging og inngrep, bevare områdets kulturlandsskap, samt opprettholde et levende landbruk.

Rapporten med verneforslag kan leses her (pdf, 5,5 Mb).

I oversendelsesbrevet til Miljøverndepartementet peker organisasjonene på at området er et nasjonalt verneverdig kulturlandskap med røtter tilbake til bronsealder, og med store natuverdier som følge av rikt jordsmonn og gunstig klima. Området er imidlertid gjenstand for utbyggingspress og trenger den ekstra beskyttelse som et statlig vern kan gi.

Rapport med verneforslag, Tanumplatået