Forslag til opprettelse av Svartskog-Breivoll landskapsvernområde

Svartskog-Breivoll ligger i Oppgård og Ås kommuner i Akershus. Dette er et av de få gjenværende og sammenhengende naturområder ved Oslofjorden. Med sin beliggenhet i umiddelbar nærhet til Oslo, har området vært utsatt for utbyggingspress. Verneinteresser har jobbet iherdig for å holde området fritt for inngrep, og Naturvernforbundet utarbeidet i 2006 forslag om å verne området som landskapsvernområde.

Rapporten som danner grunnlag for verneforslaget finnes her (pdf, 8 Mb).

Rapporten peker blant annet på at det som følge av store kontraster i naturgrunnlaget, småpartier med rikere berggrunn, marine avsetninger samt et varmt og gunstig klima, finnes et stort biologisk mangfold med en rekke viktige naturtyper og sjeldne og rødlistede arter. I tillegg til å inneholde viktige naturverdier, finnes det også et stort mangfold av kulturminner i området.

På bakgrunn av natur-, kultur og friluftsverdiene i området presenterer rapporten et forslag til landskapsvernområde som omfatter store deler av Svartskog og Breivoll vest for E6/E18. I tillegg foreslås to områder, Delingsdalen og Pollevann-området, som naturreservater på bakgrunn av særlig store naturverdier.

Rapporten er utarbeidet av Mariella Memo i Naturvernforbundet i Oppegård, på vegne av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Rapport med verneforslag, Svartskog-Breivoll

Gravrøys fra bronsealder sør for Oppegård kirke.

Rik sumpskog med mye død ved langs bekken i Delingsdalen.