Franzefossbyen: boligbyggingens ringvirkninger – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 7. januar 2010

Det er med stor lettelse vi leser at flertallet av Bærums politikere sa nei til boligbygging på Fredheim i Lommedalen. Dette indikerer at politikerne mener noe med å beholde Bærum som en overveiende grønn og landlig kommune, og at de legger noe i sin beslutning om at videre boligbygging i Bærum skal konsentreres om aksen Sandvika – Vøyenenga samt Fornebu.

Frantzefossbyen, som er under planlegging, ligger i den planlagte utbyggingsaksen.  Naturvernforbundet i Bærum var i utgangspunktet stemt for bygging i denne aksen, men reagerer nå på manglende måtehold i antall boenheter som er tenkt bygget. Dette skyldes at all boligbygging medfører infrastrukturer som følger av de behovene vi har fra vugge til grav, for eksempel hoved- og tilførselsveier, barnehager, skoler, idrettsanlegg, sykehjem og gravplasser. Og alt dette krever plass, ja mye plass, og som oftest andre steder enn der boligene ligger.

Vi vet, både av egen erfaring og fra forskning, at tilgang på naturområder er helt nødvendig for mennesket som kilde for rekreasjon, glede og fysisk aktivitet. I følge den nye naturmangfoldsloven plikter vi også å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det betyr at vi må sikre at leveområdene til dyr og planter i kommunen vår er så store at de kan overleve som arter. Dessuten finner vi noe av Norges beste jordbruksland i Bærum, og denne jorden er for verdifull for matproduksjon til at vi kan tillate at den nedbygges.

Bærums politikere må sørge for at det ikke tillates utbygging av flere boliger enn at vi greier å beholde Bærums gjenværende dyrkede mark og naturområder. Debatten rundt lokaliseringen av nye gravlunder i Bærum er et godt eksempel på at det ikke er lett å finne plass til den infrastruktur som er nødvendig for en stadig økende befolkning.

Bjørg Petra Brekke

Styremedlem  NiB

Oppdatert 2011.03.15.