Frihet til å kunne reise miljøvennlig

Reising er en naturlig del av livet; i jobben, sammen med familien og ellers i fritiden. Men jo kortere vi trenger å reise dess bedre er det. Livet er for kort til å kastes bort i bilkø. De siste tiårenes satsing på veiutbygging i Oslo og Akershus har tvunget oss inn i bilen og fått oss til å reise lenger enn før.

Satsingen på veibygging har skapt store miljøproblemer. Naturvernforbundet anbefaler en ny medisin: folk må få frihet til å kunne reise miljøvennlig. Vi vil ikke bli tvunget til å reise lenger enn nødvendig og når vi flytter på oss vil vi helst gå og sykle eller reise med tog, bane, trikk eller buss.

Folk flest har krav på å få komme seg til og fra uten å måtte bruke unødvendig mye tid på det. Men denne reisingen bør ikke foregå i bil. Samtidig som myndighetene har bygget en hel masse veier har butikker, arbeidsplasser og boliger blitt plassert på en måte som tvinger oss til å reise over lange avstander. Dette har fått oss inn i en negativ spiral. Tallenes tale levner liten tvil om at flere veier gir flere biler, kø, kork og kaos. I Oslo vokser biltrafikken dobbelt så fort som folketallet, mens veksten i Akershus er tre ganger så stor som veksten i folketallet. Denne utviklingen må stoppes.

Veitrafikk er en hovedårsak til utslipp av klimagasser. Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Over halvparten av klimaforurensingen i Oslo og Akershus kommer fra veitrafikken, og utslippene vokser dramatisk. I tillegg gir biltrafikken helseskadelige luftforurensing. De fleste vintre opplever vi ulovlig høye nivåer av lokal luftforurensing og støy i Oslo. Løsningen er ikke å be folk med dårlig helse om å holde seg innendørs; isteden bør vi få mulighet til å flytte på oss uten å måtte forurense.

Bilen tar stor plass. Bilbasert byplanlegging i Oslo og Akershus har ført til at verdifulle områder både i og rundt byen har blitt okkupert av asfalt og biler. For å ta vare på de grønne områder både i Marka og i vårt nærmiljø samferdselspolitikken legges om. Naturvernforbundet krever byer for folk. Det innebærer at flere gater i sentrumsoområder burde gjøres bilfrie og at det må satses mer kollektivt. Dersom alle som i dag reiser med t-banen gjennom Oslo sentrum skulle kjørt bil, ville de trengt en 12 felts motorveg.

Naturvernforbundet har sett seg lei på at politikerne bruker pengene på vei og dermed tvinger folk til å forurense. Vi krever at folk i Oslo og Akershus blir gitt frihet til å velge transportformer som hverken ødelegger klima på jorden eller gir lokale miljøplager.

Naturvernforbundets krav til politikerne i Oslo og Akershus er derfor:

1. Stopp tilretteleggingen for økt bilbruk! Det må ikke bygges nye gigantveier som gir plass til flere biler. Det er spesielt viktig å stoppe planene om utbygging av Vestkorridoren og Mosseveien. Det må heller lages kollektivfelter enn firefeltsveier på Romerrike.

2. Innfør køprising! Det bør lønne seg å ikke befinne seg i bil i rushtiden. Mesteparten av midlene som køkjørerne betaler må gå til å få flere avganger i kollektivtrafikken og gjøre det lettere å bevege seg til fots og på sykkel.

3. Tog, trikk og t-bane nettet må forlenges og forbedres snarest! Det er spesielt viktig å få på plass dobbeltspor til Ski, koble flere baner til den nye t-baneringen, oppdatere banene til Kolsås og Lørenskog.

4. Antallet buss-, trikke- og baneavganger må økes! Det er spesielt viktig å få halvtimes avganger på tog i Akershus.

5. Sykkelveinettet i Oslo og Akershus må bygges ferdig! Tilgjengelighet til Oslo sentrum og indre by må prioriteres først.

6. Sentrum må bli bilfritt! Dette gjelder både Oslo sentrum og sentrum i kommunene i Akershus.

7. Det må bli lettere og tryggere å være fotgjenger! Dette er spesielt viktig i sentrumsområder og på skoleveier.

8. Boliger og næringsbygg på bygges tettere og i nærheten av kollektivtrafikk! Dette må i hovedsak skje på grå områder, mens friområder, viktige grøntarealer og marka må bevares.

9. Antallet parkeringsplasser i både Oslo og Akershus må reduseres! Det er spesielt viktig å kutte antallet parkeringsplasser i sentrumsområder og ved bilbaserte kjøpesentre.

10. Det må bli lettere å bruke miljøvennlige biler! Det må opprettes flere fyllestasjoner for biobrensel og legges til rette for bruk av el-bil.

Frihet til å kunne reise miljøvennlig

Referat frå møte i NOA om samferdsel og arealplanlegging 26.09.06