NOA kjemper mot nye skogsbilveier i Marka

Tre nye skogsbilveier er planlagt i Østmarka og Sørmarka. Veiene vil innebære omfattende terrenginngrep i viktige natur- og friluftslivsområder. NOA mener veiene ikke kan godkjennes uten reguleringsplan og påfølgende avveining mot markalovens formål.

Inntil nylig en blåsti, nå skogsbilvei. Foto: Håkon Eide Gundersen

Artikkelen vil bli oppdatert fortløpende når det skjer noe nytt i de respektive sakene.

De tre skogsbilveiene er planlagt ved Losby nord i Østmarka, ved Fjerdingby/Ramstadsjøen nordøst i Østmarka og i området mellom Bøleråsen og Siggerud i Sørmarka.

Sterkerudveien / Karlsrudveien i Nordre Follo. Vestre del. Bilde tatt 13.12.2022

«Sterkerudveien»/ «Karlsrudveien», Nordre Follo kommune (Sørmarka)

Siste per 1.2.2023: NOA har anket tingrettens kjennelse 24.1.23 om at veiarbeidene kunne gjenopptas til Borgarting lagmannsrett

I området mellom Bøleråsen og Siggerud i Sørmarka ble det opprinnelig søkt om bygging av totalt 6,4 km landbruksvei klasse 3 på eiendommen Karlsrud i Nordre Follo kommune. Etter høringsrunden vinteren 2022 ble veiplanens omfang endret til å utgjøre samlet 5,3 km.

Søker og kommunen oppgir at 4,45 km er ombygging av eksisterende traktorveier til skogsbilvei og 0,85 km regnes som nybygging. NOA mener at veianlegget krever reguleringsplan og med påfølgende avveining etter markaloven.

Veisøknaden ble godkjent på visse vilkår i Nordre Follo kommunes Utvalg for klima, teknikk og miljø 26.10.2022.

NOA påklagde vedtaket 31.10.2022 med krav om utsatt iverksettelse, dvs krav om at veibyggingen ikke må startes før klagesaken er avgjort.

Mer enn fem uker senere – 8.12.2022 – beslutter kommunen at NOAs klage ikke skal gis utsatt iverksettelse. Da er veiarbeidet allerede igangsatt (se bilde ovenfor). Kommunens beslutning innebærer at veibyggingen kan gå ufortrødent videre mens NOAs klage behandles.

NOA ga samme dag kommunen frist til 15.12. om å omgjøre sin beslutning. Hvis ikke vil NOA ta saken videre i rettssystemet. 13.12.2022 opplyser kommunen at de fastholder sin beslutning om at veien kan bygges mens klagesaken behandles.

NOA gikk til Follo og Nordre Østfold tingrett 19. desember for å få stanset veibyggingen. Allerede 21. desember påla tingretten grunneier umiddelbart å stanse anleggsarbeidet inntil kommunen har behandlet NOAs klage.

30. desember gikk grunneier til tingretten med påstand om at kjennelsen måtte omgjøres. Tingretten varslet 2. januar at partene måtte møte til muntlige forhandlinger, før ny kjennelse kunne fattes.

Etter muntlige forhandlinger 17. januar kom tingretten med ny kjennelse 25. januar der NOA gis medhold i påstanden om at større landbruksveier krever reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Likevel konkluderer tingretten med at det ikke er grunnlag for fortsatt midlertidig forføyning og anleggsarbeidet kan dermed gjenopptas.

NOA anket 1. februar kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.

Les mer:

10.2.22: NOAs uttalelse til veisøknaden

20.9.22: Lenke til saksdokumentene til møte i Utvalg for klima, teknikk og miljø 28.9.22 

20.9.22: Saksfremlegg til politisk behandling i Utvalg for klima, teknikk og miljø

22.9.22: NOA påpeker saksbehandlingsfeil og fremmer innsigelse: bygging av skogsbilvei krever reguleringsplan og avveining mot markalovens formål.

29.9.22: Saksprotokoll fra møte i Utvalg for klima, teknikk og miljø 28.9.22, der saken ble utsatt 

26.10.22: Saksprotokoll fra møte i Utvalg for klima, teknikk og miljø 26.10.22, der veisøknaden ble godkjent 

31.10.22: NOAs klage på kommunens godkjenning av veisøknaden

8.12.22: Kommunens beslutning om ikke å stanse veiarbeidet inntil klagesaken er avgjort

8.12.22: NOA krever at kommunen omgjør sin beslutning innen 15.12.

13.12.22: Kommunen fastholder sin beslutning om at veien kan bygges mens NOAs klage behandles.

19.12.22: NOA sender begjæring til Follo og Nordre Østfold tingrett om at veiarbeidene må stoppes inntil klagesaken er avgjort.

21.12.22: Follo og Nordre Østfold tingrett pålegger grunneier å stanse veiarbeidene.

02.01.23: Tingretten ber om muntlige forhandlinger med partene etter anmodning fra grunneier

24.01.23: Tingretten gir NOA medhold i at større landbruksveier er undergitt krav om reguleringsplan, men konkluderer likevel med at veiarbeidene kan gjenopptas.

13.03.2023: Begjæring om utsatt iverksetting av Karlsrudveien Nordre Follo

«Dammyrveien», Lørenskog kommune (Østmarka nord)

Losby Bruk har søkt om å få bygge en ny skogsbilvei, veiklasse 3 som vil være 3 860 meter lang og 4,5 meter bred. Videre skal det langs veien etableres sju parkeringsplasser for skogsmaskiner, tre møteplasser for vogntog, fire snuplasser for vogntog og tre-fire masseuttak.

Veien vil gå gjennom et område som fremstår uten tekniske inngrep av betydning. Over store strekninger vil veien bli lagt i eller inntil skiløyper og blåmerkede stier. Områdets kvaliteter for naturmangfold, naturopplvelse og friluftsliv – og hvordan disse verdiene påvirkes av veianlegget, er nesten fraværende i høringsdokumentene.

Status: Høringsfrist for søknaden går ut 1.10.2022.  Saken kommer formodentlig til politisk behandling i Lørenskog kommune i løpet av høsten.

Les mer:

4.7.22: – Verneverdiene rundt Losbys skogsbilvei må kartlegges ordentlig (Østmarkas venner)

25.9.22: Oppsummering fra NOAs artskartlegging i gammelskogen i området.

30.9.22: Felles uttalelse fra NOA og Naturvernforbundet i Lørenskog.

«Fjerdingbyveien»/Brudalen, Rælingen kommune (Østmarka nordøst)

Mars 2022 la Rælingen kommune frem detaljreguleringsplan for Brudalen. Sitat: Hensikten med reguleringsplanen er å oppgradere dagens turvei/driftsvei i Brudalen til skogsbilvei fra Marikollen til Ramstadsjøen. Veien skal fungere som turvei om sommeren, skiløype i vinterhalvåret og benyttes til tømmertransport i perioder. Planen skal også tilrettelegge for vanntilførsel til snøproduksjonsanlegg i Marikollen idrettspark. Dette innebærer oppdemming av Fjerdingbydammen, og etablering av vannledning i Brudalsvegen fra idrettsparken til Fjerdingbydammen.

Detaljreguleringsplanen innebærer omfattende inngrep som NOA mener er uforenlig med markalovens formål. Om hensikten med oppgraderingen er turvei om sommeren og skiløype om vinteren, i overenstemmelse med markalovens interesseavveining mellom friluftsliv, naturopplevelse og idrett, må oppgraderingen skje med langt enklere midler og med et arealmessig fotavtrykk på linje med eksisterende enkle og landskapstilpassede veistandard.

Status: Høringsfrist for offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen var 24.5.2022. NOA er ikke kjent med når planen skal til endelig politisk behandling.

Les mer:

28.3.22: Detaljreguleringsplan for Brudalen

24.5.22: NOAs høringsuttalelse til detaljreguleringsplanen

31.5.22: ØV protesterer mot svær skogsbilvei og neddemming av truet natur i Østmarka (Østmarkas venner)

7.6.22: Statsforvalteren med skarp kritikk av Rælingens planer for Brudalen (Østmarkas venner)

9.6.22: Omfattende inngrep i Østmarka møter motstand (NOA)