Full seier til NOA over Løvenskiold

Borgarting lagmannsrett har talt: Løvenskiold er forpliktet til å gi ut kartfestet informasjon om sine gamle skoger til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. NOA har fått medhold på alle punkter.

Dommen slår fast følgende:

  • informasjon om gammel skog er å anse som miljøinfomasjon
  • dette er infomasjon allmennheten har rett på
  • informasjonen er ikke å anse som foretningshemmeligheter
  • NOA skal ha informasjonen i form av detaljkart eller elektronisk

– Dette er svært gledelig, sier Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. NOA har her vunnet en stor seier, til gavn for alle som ønsker å ta del i miljødebatten. Det er første gang en slik sak har vært prøvet for Lagmannsretten, og resultatet betyr at det blir vanskeligere å nekte miljøinformasjon utlevert.

Det er i de gamle skogene miljøverdiene finnes, både de største opplevelsesverdiene og de biologiske verdiene. Skal allmennheten og organisasjonene ha mulighet til å påvirke prosesser som påvirker miljøet – slik loven foreskriver – må man ha tilgang til informasjonen. NOA har i mange år drevet med registrering av miljøverdier i Marka, et arbeid som har vært svært krevende som følge av vanskelig tilgjengelig informasjon

Det var Løvenskiold som trakk NOA for retten for å slippe å levere ut informasjonen, etter at NOA hadde fått enstemmig medhold i den statlige klagenemnda for miljøinformasjon.

– Det merkverdige i saken er at det er NOA, en liten og fattig organisasjon, som må stå og forsvare vedtaket i en statlig nemnd i retten, med alle kostnader og all risiko, sier Andersen. Det rimelige hadde vært at det var Staten som var motpart for de som ikke ønsker å følge miljøinformasjonslovens regler.

Også Tingretten ga NOA medhold på de tre første punktene, men konkluderte likevel med at Løvenskiold skulle kunne slippe unna med å vise fram kart over den gamle skogen på sitt kontor. Datamengden er imidlertid meget stor, da gammelskogen på eiendommen er spredd ut på mer enn 2.500 små og store teiger. Lagmannsretten har snudd denne konklusjonen til NOAs fordel.

NOA går ut fra at denne saken nå er avsluttet og at motparten ikke kaster bort tiden på flere runder i retten.

NOAs prosessfullmektig, advokat Nikolai Norman, har gjort en fantastisk innsats, og i sterk grad bidratt til dette rettslige nybrottsarbeidet.

Dommen i Borgarting lagmannsrett er enstemmig.

Mer informasjon:
Styreleder i NOA, Knut Frigaard, mobil 9301 4546 Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil 9522 6402

Lenker:
Dommen fra Borgarting lagnmannsrett
Omtale av behandlingen i Tingretten

Dommen fra Borgarting Lagmannsrett

Gammelskog, ved Spålen