Fysisk aktivitet, natur og helse – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 30. desember 2010

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) arbeider for å beholde Bærum som en grønn og landlig kommune. At dette er viktig, får vi stadig bekreftelse på. Blant annet gjennom Nordisk Ministerråds rapport om naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse fra 2009.

Mediene meldte nylig at hvert fjerde norske barn er overvektig. Samtidig vet vi at norske tenåringsgutter ukentlig sitter 44 timer foran PC-ene sine etter skoletid og jenter og voksne følger rett etter. 11 % av befolkningen i yrkesaktiv alder er uføretrygdetog 7-8 % av alle dødsfall i Norge er en direkte følge av inaktivitet. Depresjon og fysisk inaktivitet er sentrale helseutfordringer i dagens samfunn og alvorlig psykisk sykdom øker risiko for å utvikle hjerte/karsykdommer. Depresjon forverrer helsen mer enn kroniske sykdommer som leddgikt, astma og diabetes. Daglig brukes 600 millioner kroner for å reparere sykdom. Ja, dette er triste greier!

Men det er håp. For samfunnet ville få en helsegevinst verd 40 milliarder kroner årlig hvis de som i dag er fysisk inaktive gikk 10 flere turer hvert år. Når vi beveger oss i naturen er det spesielt tre faktorer som virker positivt på oss: Den fysiske aktiviteten i seg selv, miljøforandringen og naturopplevelsen. 30 minutter daglige aktivitet i form av vanlig gange er nok for å gi helsegevinst for voksne. Barn trenger en time. Det burde vel være mulig å få til. Men hva skal til for å få oss opp og ut?

Majoriteten av de som bor i byer og tettsteder utøver sitt friluftsliv i – eller i ytterkant av bebyggelsen. Det betyr at parker og grønne lunger i nærmiljøet er svært viktige og at naturområdene som ligger i Markas randsoner må tas godt vare på. Naturområder må være lett tilgjengelige for alle, altså må de ikke ligge for langt unna der folk bor. Dessverre har mange i Bærum lang avstand til grønne områder. Bekkestua er et eksempel: Her bor mange eldre med begrenset gangevne, men ingen park eller grøntområde er tilgjengelig innenfor en radius på noen hundre meter. Hadde man bevart et lite stykke natur her, eller hadde kommunen kjøpt Bekkemyr til rekreasjon og ”løkkefotball” for Bekkestuas befolkning, slik NiB foreslo i høringsuttalelsen til planprogrammet for kommuneplanens arealdel, ville det øket trivselen og vært et billig og effektivt helsetiltak. Opphold i grøntområder minsker beviselig stress og irritasjon og øker energi og konsentrasjonsevne.

For å få fysisk aktivitet på en naturlig måte, kan vi sykle eller gå dit vi skal. Det krever at vi tar vare på og ikke bygger ned grøntdragene, og at vi ikke tillater at stier og smett brytes opp og blir borte. Disse snarveiene gjør at vi inviteres til å ta en kjapp tur gjennom skogen i stedet for å bruke bilen. Stien mellom Ekeberglia og Stasjonsveien er ett eksempel. Den er ikke tegnet inn på kart, men er vel kjent og godt brukt og er i ferd med å bli borte fordi det skal bygges i ene enden. Denne stien er også eksempel på miljøforandring og naturopplevelse; På tre minutter er du midt i skogen der du, spesielt når det er løv på trærne, ikke ser spor av hus eller mennesker og er omgitt av naturlyder og ro. 

Jeg minner også om den helse – og arealgevinsten det ligger i god offentlig kommunikasjon. Tar vi buss eller bane kan vi gå hjemmefra til transportmiddelet og derfra til reisemålet. Samme vei tilbake. For mange ville dette gi de 30 minuttene med daglig aktivitet som er så gunstige for helsa. Er man heldig og har snarvei gjennom et grøntområde, gir det ekstra mulighet for rekreasjon. Og godt utbygget kollektivtransport bidrar til bevaring av naturområder fordi man slipper å bruke verdifullt areal til veier. 

Vi har behov for ulike typer natur med ulik grad av tilgjengelighet. Vi trenger transportetapper i form av gang- og sykkelveier slik at vi kan komme fra A til B gjennom grønne korridorer som eksempelvis fra Sandvika til Hosle. Det må også sikres tverrforbindelser mellom grøntdragene. Vi trenger parker og grønne lunger i de tettbygde områdene for dem som ikke kan gå langt, og vi trenger naturopplevelser i form av stille steder med smale stier i nær uberørte omgivelser slik vi finner noen steder langs Lysakerelva.  

NiB håper Bærums befolkning vil slå ring om de grønne lungene våre og bruke dem for fysisk aktivitet, lek og moro, og for å finne rekreasjon, glede og ro.  

Bjørg Petra Brekke

Leder, Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2011.03.13.