Gaupesteinmarka

Dramatisk tur opp Rustadelva

Gaupesteinmarka naturreservat ble vernet i 2013 og er på 6,6 km2. På denne turen foreslår vi å gå opp Rustadelva. Midtvinters er Rustadelva oftest gjenfrosset, selv om det er lite snø i terrenget. Dette er en ekstremtur, på barmark knapt å anbefale. På vinterføre med stegjern eller truger, er det en spennende opplevelse.

Utgangspunktet for turen er en avstengt avkjøring på høyre hånd 100 meter før rv 154 passerer grensa mot Enebakk. Traséen bestemmes underveis avhengig av dagens forhold og egne ambisjoner. Noen steder må vi kanskje forlate elveløpet og gå høyere i terrenget for å forsere hindringer. Nederst har Rustadelva et meandrerende parti hvor elva snor seg i et flatt sumpskogområde. Her vokser grove graner på rik grunn, mengden skjegglav er stor i liene ned mot dette partiet. Langs elva er det en god del død ved og vi har allerede fra starten følelsen av å være dypt inne i en av våre siste eventyrskoger. Videre oppover veksler det mellom små stryk og sumpskogområder. Fossekallen har sin faste plass på noen av steinene i elva dersom det finnes isfrie partier. Langs bredden er det flere steder stup og rasmark som hever seg flere titalls meter til værs. Om lag en kilometer oppe har en beverfamilie de siste åra demmet opp og bygd hytte. Gaupespor er ikke uvanlig å se på isen her nede. Forbi beverdammen begynner et parti med digre steinblokker og rasmark hvor Rustadelva går i bratte stryk. Isfallet her må forseres med stegjern, er det snødekke kan truger gjøre nytten. Dette partiet har det betegnede navnet Helvete. Ovenfor Helvete kommer vi til et flatere parti med sumpskog, hvor elva bukter seg elegant. Er isen trygg er det reine skøyteisen innover. Etter noen hundre meter møter vi den rødmerkede løypa fra Gaupesteinen mot Høgesset. Området vi har forsert langs Rustadelva bærer preg av å være urørt og det finnes mange sjeldne arter av sopp og lav som indikerer gammel naturskog.

Tilbake er det enklest å følge åsryggen på vestsiden av bekken. Alternativt kan veien forbi Langbråtan til Gjedsjø benyttes.

Se turen i Google Maps

Til turoversikten