Gjenåpning av Mærradalsbekken i Hovseterdalen

Forprosjekt januar 2020 – Oslo kommune – Vann-og avløpsetaten 
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/hovseterdalen-vann-og-avlopsledninger-og-bekk/

Les hele høringssvaret her.

Naturvernforbundet i Oslo Vest støtter en gjenåpning av Mærradalsbekken. En gjenåpning vil utgjøre et verdifullt bidrag for å styrke og bevare det biologiske mangfoldet i bydelen. Mærradalsbekken vil i tillegg utgjøre et viktig nytt trivselselement i Hovseterdalen. Vi synes det er uheldig at man ikke har funnet det riktig å gå inn for å gjenåpne de nederste delene av bekken (ca. 300 m) der bekken krysser Sørkedalsveien.

NOV mener det er viktig å lytte til lokalbefolkningen i mange utbyggingssaker, men at man i denne saken tar feil når det hevdes at Hovseterdalen vil bli rasert og at nærmest all lokal frilufts- eller annen rekreasjonsmessig bruk av dalen vil måtte opphøre.

Våre hovedargumenter er at man vil høste en miljøgevinst ved å åpne en 700 m lang strekning av bekken, en gjenåpning med kantvegetasjon vil være et verdifullt bidrag i å bryte opp de monotone og artsfattige gressplenene og bidra til mer biologisk mangfold, bekken med kantsoner vil legge beslag på en del av Hovseterdalen – men ikke hele dalen. Sikkerheten bør også være relativt godt ivaretatt.