Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng utnevnt til æresmedlemmer

På årsmøtet 16. mars ble Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng utnevnt til æresmedlemmer i NOA for sin langvarige innsats for naturvernet i NOA-sammenheng.

Vedtektenes § 3, nr. 4 fastsetter: «Medlemmer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for å fremme NOAs formål, kan utnevnes til æresmedlemmer i NOA av årsmøtet etter enstemmig innstilling av styret.»

Gjermund Andersen 

Med faglig bakgrunn som skogtekniker og agronom samt 5 års praksis som tømmerhogger hos Løvenskiold Vækerøe innledet Gjermund Andersen studier i økologi og geografi ved UIO i 1984. På denne tid ble Andersen engasjert til å jobbe en dag i uka med Marka-saken for NOA.

Høsten 1986 tok han initiativ til et stort Marka-seminar på Skullerudstua. Hovedaktørene i dette seminar sammen med engasjerte Marka-entusiaster dannet den første «Markagruppen» i NOA.

Andersens engasjement utviklet seg til ansettelse som daglig leder i 1986. Gjennom 35 år har Andersen vært den sentrale drivkraft i NOAs arbeid. Både som daglig leder og styreleder samt i tidsrommet 2015 – 2021 med begge oppgaver som sitt ansvarsområde.

Som navet i NOAs arbeid gjennom disse 35 år har han oppnådd resultater av fundamental betydning for naturvernet, spesielt innen område skogforvaltning. Med fokus på behovet for biologisk kvalitetssikring av skognæringens egne utilstrekkelige registreringer ble prosjektet «Siste Sjanse» etablert. Aksjonen mot miljøskadelige flatehugster oppnådde omfattende medieoppmerksomhet med Skotjernfjellaksjonen som et alvorlig «skremmeskudd» for skognæringen.

Fredningssaker som Katnosa / Spålen og Oslo kommunes omlegging av skogforvaltningen er viktige NOA-seire med Andersen som sentral aktør. Eventyrskogprosjektet og gjennomslaget for Markaloven i 2009 med hjemmel for vern på grunn av «naturopplevelsesverdier» hører med i samme kategori.

Utover skogengasjementet har NOA i Andersens tid drevet frem landskapsvernområde i Maridalen, fredning av Bygdøy som kulturlandskap og presentert Tanumplatået som kulturlandskap. Tanumsaken har foreløpig ikke landet. Han har vært prosjektleder og pådriver for NOAs etablering av nytt administrasjonssted på Søndre Sandås ved Sognsvann.

Utover rollen som «navet» i NOA har Andersen som forfatter, skribent og fagbokforfatter bidratt sterkt til NOAs omdømme. Årets utgivelse «Nytt skogbruk» har gitt NOAs synspunkter på bærekraftig skogbruk et faglig fundament som har fått betydelig oppmerksomhet også innen skognæringen.

Gjermund Andersens brennende engasjement for naturvernet og NOA representerer et særdeles viktig kapittel i NOAs 108-årige historie. Andersen er fortsatt ikke utbrent, men er nå frikoblet fra administrative gjøremål. Dette gir ham mulighet til økt fokus på skogsaken hvor hans kompetanse er i særklasse!

Bjørn Faafeng

I nær 50 år har Bjørn Faafeng vært aktiv i naturvernarbeid. Som biologistudent ble han tidlig på 1970 tallet engasjert i snm (samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern). Han deltok i en rekke protestaksjoner mot veibygging blandt annet ved Spålen, Vidvangen og Katnosa.

Gjennom markeringen av 20-årsjubileet for snm i 1989, som NOA arrangerte i samarbeid med Sigmund Kvaløy Sætreng, kom Faafeng i kontakt med NOA. Han ble valgt inn i styret i NOA i 10 år og har hatt verv som nestleder og styreleder.

Med sin solide biologikompetanse (ferskvannsbiolog i NIVA) og sterke engasjement for Markavern har Faafeng gennom mer enn 30 år hatt en sentral rolle i NOAs viktigste prosjekter. Kartlegging av miljøverdier i skog og utvikling av eventyrskogbegrepet banet vei for begrepsbruken vi finner igjen i Markaloven.

Faafeng har i hele sin aktive tid i NOA fulgt opp Markagruppas arbeid. I 2014 tok han over som leder. Markagruppa har utviklet seg til å bli NOAs viktigste arbeidsgruppe med omfattende feltarbeid og månedlige møter. En viktig vaktbikkje for vern av Markas umistelige verdier.

Faafengs møteledelse og grundige referater har gitt NOA en verdifull dokumentasjon for det omfattende arbeid som gjennomføres i organisasjonens regi.

Da NOA etter avtale med Oslo kommune overtok driften av Frønsvollen i 2006 ble Faafeng med i driftsstyret. I tillegg til omfattende dugnadsinnsats og årlig styring av fuglekasseprosjektet har Faafeng fulgt opp Frønsvollens informasjonsprofil.  Med sin solide formidlingskompetanse er han den perfekte NOA-representant når våre prosjekter og visjoner for Marka skal formidles til såvel turgjengere som internasjonale studentgrupper.

Utover disse omfattende gjøremål har Bjørn Faafeng i tillegg vært en viktig støttespiller for NOAs sekretariat i mer enn 30 år.

NOA gratulerer og takker stort for innsatsen!