Grønnmerket eventyrsti til Frønsvollen

Markas eneste sti med naturvernlogo og grønne merker starter NØ for «Sportsrestauranten» på Frognerseteren. Første skilt ved bommen mot Tryvann. Etter ca. 200m langs veien følger du stien ned til høyre og tar deretter til venstre inn i eventyrskog ca. 100 meter nedenfor. NOAs skilting og lysegrønne merker leder deg videre gjennom storvokst og variert granskog med mange vindfall og mosegrodde steiner og stubber. Kjuker og sopper bekrefter et rikt artsmangfold.

Stien kommer inn på Tryvannsveien rett før Heggehullet. Nytt skilt viser der kryssing av  «Bomveien» frem til siste veiviser markerer en meget bratt trasé opp til Frønsvollen. Noen løse stein, men ingen klatring! Du beveger deg nå inn i Skjennungsåsen friluftsområde, et av de fire områder som ble vernet etter Markalovens paragraf 11 i oktober 2013. Stien følger etter hvert et bekkeløp hvor du i øvre del av traséen, på venstre side, kan se hvilken innvirkning «moderne» skogbruk har på naturen. Planteskogen gir en opplevelsesfattig, tett og homogen trestruktur med begrenset planteliv i skogbunnen. En sterk kontrast til det skogbildet som forøvrig preger turen.

Du passerer nå det ytre gjerde til det vestlige beiteområde på Frønsvollen. 3 – 4 kviger / kuer fra Kongsgården er på sommerbeite fra juni til august /september. Vennligsinnete dyr, men hunder holdes i bånd!!

Frønsvollen driftes av NOA etter avtale med Oslo kommune og benyttes som informasjonssenter for NOAs markaarbeid og til arrangementer og samlinger i denne sammenheng. Stallen holdes åpen som matpakkekafe for turfolk de fleste helger i barmarksesongen. Det fyres i ovnen når været tilsier det.  Dugnadsbasert drift, – kan du tenke deg deltakelse så ta kontakt med: fv@noa.no.

Medlemmer har mulighet til å leie Frønsvollen når NOA-formål ikke er til hinder.

Som alternativ retur rute anbefales blåmerket sti over høydedraget NNØ fra utgangen av skigarden nord for låven.

Åpent plukkhugget landskap med utsikt mot Maridalen og Tryvannsåsen til stikryss etter ca. 1 km. Deretter umerket rute sydover langs Frønsvollmyrene til du fanges opp av kombinert skiløype og sti ned til Heggehullet.

Adkomst med T-bane til Frognerseteren.

Nikolai Norman, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus