Grunn til forsiktig jubel for Oslo-byrådets grønne profil

Tirsdag la det nye byrådet frem byrådsplattformen for Oslo.

– I den nye plattformen som er lansert av Høyre og Venstre, er det atskillig å glede seg over, sier Håkon Eide Gundersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).– Situasjonen for artsmangfoldet i Markaskogene er kritisk. Nær 90 % av den produktive skogen er omformet gjennom flatehogst. Gjenplanting sørger i neste omgang for ensaldret, mørk og svært artsfattig skog. Derfor er det svært viktig at det viktige arbeidet med «økologiske korridorer» videreføres fra det forrige byrådet, understreker Gundersen.


Reelt innhold?

Slike hensynssoner vil kunne knytte sammen «isolerte mangfoldsøyer» i terrenget, primært via gjenværende eldre skog. Dette er også i tråd med tiltak for vern og restaurering av natur som er beskrevet i den internasjonale naturavtalen som Norge har tilsluttet seg.


– Det blir likevel helt avgjørende at byrådet framover gjør det som er mulig for å hindre at områder med gjenværende gammel skog, som korridorene er avhengig av, ikke går tapt i nye flatehogster, føyer Gundersen til.

– En villere natur sikrer Oslofolk rike naturopplevelser nå og i fremtiden.


Flere lyspunkter

Gundersen peker også på andre viktige punkter. Byrådet sier de vil sikre vern av
naturverdiene langs Lysakerelva, Mærradalen, Alnaelva og Ljanselva. Byens grønne lunger skal gis bedre vern mot nedbygging og det skal lages en plan for å reetablere og restaurere natur. Byrådet vil sørge for at Østmarka blir sikker sone for ulvefamilien som har etablert seg der. Støtte til Østmarka Nasjonalpark peker i samme retning. Oslofjorden er likeledes tilgodesett med flere viktige «vil-punkter».


Uklar klimapolitikk

Det er positivt at byrådet slår fast at de vil gjennomføre tiltak for å nå målet om 95 % kutt i klimagassutslippene innen 2030. Samtidig trekker veisatsinger i motsatt retning – med økt biltrafikk og nedprioritering av viktige kollektivsatsinger som mulig resultat.


Ulne punkter med negativt potensial

Under «Idrettsglede for alle» står det at partiene er positive til nye rulleskiløyper. Betyr det nye, asfalterte løypetraseer på Gaustadjordene? «Oppgradering av nærmiljøanlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva», vil det holdes innenfor dagens areal eller gå ut over verdifull nærskog? Et annet sted omtales etablering av en kollektivbasert og klimavennlig «skogby» på Gjersrud-Stensrud. Vi stiller oss spørrende til hvordan dette skal kunne realiseres.


NOA ser uansett fram til god dialog med det nye byrådet.


– Her er det mye positivt å bygge videre på, sier Gundersen.

Les høringsuttalelsen her: