Her er Lillestrøm-partiene som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Lillestrøm kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten.

Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Lillestrøm kommune. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige.

Klimastrategi

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

Veitrafikk er den største årsaken til klimagassutslipp i Lillestrøm. Personbiler står for aller mest av utslippene, tett etterfulgt av tunge kjøretøy og varebiler. Utslipp fra buss er minst. Grafen viser ulike kilder til utslipp i Lillestrøm kommune.

Kilde: Miljødirektoratet.

I Lillestrøms klimastrategi står det at kommunen skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst. Utviklingen i kommunen skal bygge på alle FNs bærekraftsmål. 

Vi stilte spørsmålet: hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen når sitt klimamål innen 2030? 

Lillestrøm Høyre, Kristelig Folkeparti og Rødt har ikke svart på spørsmålene våre.

Naturrestaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. I desember i fjor ble det inngått en global naturavtale (Montreal 2022), med mål om at 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030. Ved starten av 2023 var 17,6 prosent av landarealene og 4,5 prosent av havarealene i Norge vernet (SSB). 

Vi stilte spørsmålet: Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen bidrar til å nå naturavtalens mål for naturrestaurering innen 2030?

Videre stilte vi spørsmålet: Hvilke konkrete arealer, områder og/eller naturtyper i kommunen mener ditt parti skal være restaurert innen 2030?

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti gå i bresjen for å oppnå tiltak som kan få verneandelen opp på FNs anbefalte vernenivå, nemlig 30 prosent?

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre svarer JA.

Søknadsplikt for hogst

Stortinget har vedtatt vern av 10 prosent av landets skoger. Vernet skal være representativt for skogen i Norge, og skal skje gjennom vern av statlige skoger og ved frivillig vern av privat skog. 

Frivillig vern har bidratt til vern av en rekke skogområder, og bidratt til et lavt konfliktnivå. Likevel har frivillig vern store svakheter. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for vern må styrkes. Som et minimum må all naturskog og skog eldre enn 80 år underlegges nye, biologisk faglige registreringer. Det må innføres søknadsplikt for hogst og andre inngrep i de siste naturskogene og andre verneverdige skogtyper.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti støtte innføring av søknadsplikt for hogst i kommunen?

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre svarer JA.

Markaloven

Markaloven ble vedtatt i 2009. Den har som formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap, og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet. Skogsområder som omfattes av Markaloven er sikret fra nedbygging av verdifull natur. 

Vi stilte spørsmålet: Vil ditt lokalparti arbeide for at skogbruket skal legges inn under Markaloven?

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre svarer JA.

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Nesodden-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.