Her er partiene i Nes som vil kjempe for naturen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt ut en rekke spørsmål til de ulike partiene i Nes kommune. Nå har de fleste partiene gitt sine svar, som vi håper kan hjelpe deg til å ta gode valg for naturen når du skal stemme i kommunevalget til høsten.

Nes Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har ikke svart på spørsmålene.

Spørsmålene våre dekker flere viktige temaer som er relevante for deg som bor i Nes kommune. Vi ønsker å gi en kort oppsummering av hva de ulike partiene mener om saker vi anser som viktige.

Klima og samferdsel

Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og mange av de største byene går nå i front for å kutte utslipp. Tiltak som reduserer utslipp i byer, kan samtidig bidra til bedre lokalmiljø og bokvalitet, blant annet gjennom redusert luftforurensning, støy, og støv. 

De største kildene til klimagassutslipp i Nes er avfall og avløp (hovedsakelig deponi), veitrafikk og jordbruk. I 2019 bidro disse kildene med henholdsvis 34-, 31- og 29 prosent av de totale utslippene. 

I kommunens plan for klima, energi og miljø skriver Nes kommune at de har et overordnet mål om å redusere kommunens totale klimagassutslipp med 60 prosent i forhold til 2009-nivået, innen 2030. 

Vi stilte spørsmålet: hva vil ditt parti gjøre for å sikre at kommunen når sitt klimamål på 60 % utslippskutt innen 2030?

Nes Arbeiderparti og Rødt har ikke svart på dette spørsmålet.

Naturrestaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. I desember i fjor ble det inngått en global naturavtale (Montreal 2022), med mål om at 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030. Ved starten av 2023 var 17,6 prosent av landarealene og 4,5 prosent av havarealene i Norge vernet (SSB). 

Vi stilte spørsmålet: Hvilke tiltak vi ditt parti initiere for å for å få slutt på tapet av naturområder i din kommune?

Nes Arbeiderparti har ikke svart på dette spørsmålet.

Skog

De siste 70 årene har skogbruket blitt drevet i hovedsak ved bruk av flatehogst. Dette har medført tap av store leveområder for mange arter, og til en fragmentering av levelige områder som på sikt truer overlevelsen til disse artene. 

En forutsetning for et bærekraftig skogbruk er at man kjenner til naturverdiene i skogen, før man gjennomfører tiltak. Denne kunnskapen har vi ikke i dag. I dag kan 9 av 10 verdifulle skogområder hogges ned, uten at det foretas naturregistrering på forhånd. 

Forvaltning av skogarealene er et kommunalt ansvar. Derfor er det viktig å vite hva de ulike partiene i din kommune mener om vern av skogsareal.

Vi stilte spørsmålet: Vil ditt parti støtte verneforslag som kan få verneandelen opp på FNs anbefalte vernenivå, nemlig 30 prosent?

Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti sier JA.

Søknadsplikt for hogst

Stortinget har vedtatt vern av 10 prosent av landets skoger. Vernet skal være representativt for skogen i Norge, og skal skje gjennom vern av statlige skoger og ved frivillig vern av privat skog. 

Frivillig vern har bidratt til vern av en rekke skogområder, og bidratt til et lavt konfliktnivå. Likevel har frivillig vern store svakheter. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for vern må styrkes. Som et minimum må all naturskog og skog eldre enn 80 år underlegges nye, biologisk faglige registreringer. Det må innføres søknadsplikt for hogst og andre inngrep i de siste naturskogene og andre verneverdige skogtyper.

Vi stilte spørsmålet: vil ditt parti initiere eller støtte innføring av søknadsplikt for hogst i kommunen?

Stem for naturen!

Det er vanskelig å gi en fullstendig oppsummering av hva hvert parti har svart på de ulike spørsmålene. Derfor legger vi ved dokumenter der du kan lese svarene i sin helhet.

Vi håper at du vil ha svarene fra Nes-partiene i bakhodet når du nå skal stemme til høsten. Skal vi klare å nå klimamålene og naturavtalens mål må kommunene begynne å føre en politikk som setter naturen først.

Din stemme teller – stem for naturen! 

Det vil komme lignende tekster for andre kommuner i Oslo og Akershus fortløpende.