Hjalmar Munthe-Kaas Lund fortjener en bauta – publisert i Asker og Bærums Budstikke 19. september 2010

Leder i Gjettum Vel, Bernt Lie, opplyser i Budstikka 23. august at vellet har tatt initiativet til å få reist en bauta over Hjalmar Munthe-Kaas Lund for hans innsats for å få vernet ”naturvernområdet Kolsås”samt hans pådriverrolle for turveiene i kommunen.

Munthe-Kaas Lund deltok i styret i Bærum Miljøvern (nå Naturvernforbundet i Bærum) fra det ble stiftet i 1972 til sin død i 1987. I fem av disse årene var han leder. Han var en utrettelig talsmann for naturen og en markant skikkelse i det lokale naturvernarbeidet. Han ble også landskjent som ”fuglemannen” gjennom sine mangeårige fuglekåserier i radioen og som intervjuobjekt om dyrelivet i ukeblader.

Jeg vil imidlertid ikke unnlate å gjøre oppmerksom på at det var Øystein Dalland gjennom sin utredning ”Naturvern – Inventering i Asker Bærum og Lier 1968-1969” som gjorde sentrale myndigheter oppmerksom på hvilke verdifulle områder Bærum forvaltet. Dalland fremhevet særlig Oustøya/Borøya og Dælivannsenkningen. ”Det første er det største ubebygde området under 100 m.o.h. som er tilbake ved indre Oslofjord. Det andre er den eneste strøkdalen som ikke er sterkt omformet og nedbygd. Begge foreslås som særlig landskapsvernede områder.”  Miljøverndepartementet grep omgående fatt i sistnevnte og satte i gang vernearbeidet. Lokalt ble Hjalmar sakens fremste talsmann. Han synliggjorde verdiene blant annet ved sin flittige virksomhet som turleder i området.

I 1978 ble Kolsås-Dælivann varig vernet som et landskapsvernområde til tross for innbitt motstand fra Bærum kommune og grunneierne. Saksbehandleren i Miljøverndepartementet kan fortelle at kommunen faktisk var rasende fordi helt andre planer forelå for østsiden av Kolsås. Hadde lokaldemokratiet den gang vunnet frem, hadde uvurderlige verneverdier gått tapt for alltid.

Hjalmar fortjener i høy grad å bli hedret med en bauta og jeg setter pris på Bernt Lie og Gjettum Vels initiativ. Historien bak vernet av Kolsås-Dælivann området er i korte trekk den jeg har fortalt ovenfor.  

Finn Otto Kvillum

tidl. leder i Naturvernforbundet i Bærum 

Oppdatert 2011.03.13.