Hogst i landskapsvernområdet Maridalen

Hogst av 23 flater på til sammen ½ kvadratkilometer innenfor Maridalen landskapsvernområde er blitt en viktig prinsippsak, der NOA har klaget både på FMOAs dispensasjon etter verneforskriften og på kommunens vedtak etter skogbruksforskriften for Marka.

Før jul mottok vi hogstmelding i det mye brukte området under Barlindåsen i Maridalen. Tilsammen omfatter vedtaket hogst av 23 flater på til sammen ½ kvadratkilometer innenfor Maridalen landskapsvernområde. Dette er en viktig prinsippsak, der NOA har klaget både på FMOAs dispensasjon etter verneforskriften og på kommunens vedtak etter skogbruksforskriften for Marka. Vi har også bedt om utsatt iverksetting, da hogsten allerede er i gang. NOA samarbeider med NOTS i denne saken, da Barlindåsen er mye brukt av syklister. Området er en perle både sommer og vinter, og et mye brukt turområde. Vi mener at hensynet både til områdets status som landskapsvernområdet og hensynet til friluftslivinteressen bør ha betydning ved avgjørelse om hogst.

Mye biologiske arter og gammelskog kan gå tapt. Vi ber derfor om hjelp til å sjekke områder der det skal hogges, og om å melde inn om områder der det foregår hogst. På denne måten kan vi lettere følge opp hogstmeldinger og prioritere områder vi drar på befaring til.

Kontakt Oda Sofie Dahle (odasofie@noa.no) eller Erik Kagge (erik@noa.no) som jobber på prosjektet Redd gammelskogen om du vil engasjere deg i dette arbeidet.