Holtekilen – kritisk situasjon for det marine liv

Innledende kommentarer til saken

Kommunen har gjennom årene vedtatt en rekke tiltak til lands og til vanns i Holtekilen for å dekke båtlivets behov. Dette har dessverre gått utover naturverdiene. Vi fant det derfor påkrevet å sende nedenstående brev av 19. mars 2010 til Plan- og miljøutvalget med kopier til berørte avdelinger i kommuneadminstrasjonen.   

Vi er kjent med at det er gitt tillatelse til å anlegge en flytebrygge for 29 båtplasser i Holtekilen innenfor felt PS 4 i reguleringsplan for Fornebu, område 14 og 15 – Lilleøya. Vi er også kjent med at det er godkjent betydelige tiltak på land for marinaene. Disse vil opprettholde og sannsynligvis øke virksomheten til vanns. Vi beklager at vi av kapasitetshensyn ikke fikk kommentert disse delene av reguleringsplanen i vår høringsuttalelse av 15.11.2007, men tillater å ta dem opp nå. Vi har følgende å bemerke:

Biologisk viktig område

Den innerste delen a v Holtekilen er som De vet registrert som et viktig biologisk område i sjø i Bærum kommunes miljøatlas. Den nye flytebryggen vil berøre den ytre delen. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har også registrert det samme området som biologisk viktig og opplyser at dette bløtbunnsområdet i strandlinjen er et av fem gjenværende i Bærum som er vurdert som viktig eller svært viktig. Bløtbunnsområder er viktige oppvekstområder for fisk og for en rekke vadefuglers næringssøk.

I følge NIVA-rapport 5097-2005 finnes det ålegressamfunn, tangsamfunn og forekomst av kalkalger i Holtekilen. Det er få ålegressforekomster igjen i Bærums kystsone og NIVA påpeker at ålegress er følsomme for forurensninger fra småbåtvirksomheten. Ålegress er viktige oppvekstområder for fisk.

Holtekilen er sårbar

Holtekilen er en lang og grunn kil med tilsvarende dårlig vannutveksling. Småbåtenes propeller vil derfor kunne virvle opp sedimenter og forstyrre den marinbiologiske balansen.

Det kan derfor fort oppstå kritiske forhold for det marine livet i Holtekilen. Det tåler faktisk ikke økt båtvirksomhet. Denne bør snarere reduseres enn økes. 

I DNs registrering står det at stedskvaliteten er mindre god. Dette betyr kun at avgrensningen av det biologisk viktige området er noe usikker. Likevel er det ingen tvil om at kilen må sees i et helhetsperspektiv p. g. a. de nevnte forhold.

Kommunedelplan for kystsonen

Det kan synes som at det marine livet i den sårbare Holtekilen ikke ble tillagt nok vekt eller muligens ikke ble vurdert da reguleringsplanen for Lilleøya ble utarbeidet og vedtatt. Når det imidlertid nå arbeides med en kommunedelplan (helhetsplan) for kystsonen, mener vi at flytebryggen og marinaenes tiltak må vurderes på nytt og i forhold til kommende kommunedelsplans bestemmelser og retningslinjer for forvaltningen av kystsonen. Vi minner om at et av formålene med kommunedelplan for kystsonen er å verne om naturverdiene og kulturminnene i kystsonen og at de marinbiologiske verdiene må sidestilles med naturverdiene på land.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Fylkesmannen avslår mudring

Her gjengis noe av begrunnelsen for avslaget:

«Gruntvannsområder regnes som regionalt verdifulle naturtyper som er under sterkt press grunnet stadige utbygginger. Holtekilen er et stort sett intakt bløtbunnsområde som er et viktig beite- og leveområder for marine arter, fisk og sjøfugl. Ved å tillate mudring i dette området vil verdifullt biologisk mangfold kunne gå tapt.»

Oppdatert 2011.11.28.