Høring Silurveien 14 – mars 2017

Naturvernforbundet Oslo Vest

Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune                                                                                             Oslo, 20.3.17

Begrenset høring Silurveien 14 – forslag til detaljregulering. Saksnummer 201005498

Vi viser til høringsbrev av 10.3.17 om begrenset høring av reviderte reguleringsbestemmelser og kart.

Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV) er et lokallag av Norges Naturvernforbund og representerer ca. 1000 medlemmer i Oslo Vest.

NOV viser til vårt høringsinnspill av 20.5.15, der vi påpeker at vernehensyn av skog, slåttemark og biologisk viktige planter bør tilsi at tomten ikke bør bygges ut.

Vi oppfatter at endrede reguleringsbestemmelser går på at trær med omkrets over 90 cm skal bevares, og at det er gjort en kartlegging av disse.  Likedan at slåttemark skal bevares i reguleringsalternativ 2, men ikke i alternativ 1.

NOV viser til flere kartlegginger av det biologiske mangfoldet i området.  Blant annet uttaler Bymiljøetaten i denne saken 11.3.13 at det i området finnes rik edelløvskog og lokalitet av slåttemark.  Dette er naturtyper som er klassifisert som Viktig (B), og slåttemark et gitt ekstra beskyttelse gjennom forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldsloven.  Paragraf 53 i denne loven fastsetter at det skal tas særskilt hensyn til en utvalgt naturtype slik at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås.  Bymiljøetaten frarådet godkjenning av reguleringsplanen på bakgrunn av de kartlagte naturverdiene.

Vi viser også til uttalelse i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 13.3.13. Fylkesmannen kom med merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser ved at det at det er registrert både rik edelløvskog og slåttemark på området. Selv om lokaliteten er liten, frarådet fylkesmannen at planen ble vedtatt, i samsvar med plan- og bygningsetatens innstilling.

Slik NOV oppfatter det, er det i de reviderte reguleringsbestemmelsene kartlagt store trær, men ikke redegjort for hvilke som skal bevares.  Alternativ 1 er det mest ødeleggende for det biologiske mangfoldet, noe vi sterkt frarår.  I alternativ 2 er riktignok byggets omfang mindre, men vi kan vanskelig se det er mulig å bygge der uten store skader på edelløvskog og slåttemark.

NOV vil påpeke at denne tomten er en del av et belte med viktig og verneverdig biologisk mangfold, der det også finnes et rikt fugle- og dyreliv. Disse fine grøntområdene på Ullernåsen er det viktig å bevare – ikke bare for beboerne i nærmiljøet, men også for byen som helhet.

NOV vil klart fraråde at eiendommen bygges ut slik det framgår av forslagene til detaljregulering.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet Oslo Vest

Jon Gudbrand Fliflet

Styreleder