Høringskommentarer Elnes Søndre

Asker kommune

E-post: post@asker.kommune.no

Hvalstad 24.03.2019

Høringskommentarer –   67/10 67/45, A9 Elnes Søndre

Deres ref: 17/15020

 

Det meste av området som er planlagt utbygd, er tidligere åker/eng sterkt preget av gjengroing, men rundt dette området, særlig mot sør og øst, ligger verdifull edelløvskog, bl. a kalklindeskog, med store naturverdier. Det er registrert både rødlistede sopp, insekter og karplanter i området. Særlig soppfloraen er stor, med over 10 rødlistede arter.

Naturvernforbundet er betenkt på at den planlagte utbyggingen med så mange som 200 boliger vil legge press på naturområdene som på sikt kan redusere mangfoldet. Dette kan skje utilsiktet både ved felling av trær, fjerning av død ved og økt ferdsel. Fra de planlagte boligene er korteste avstand til butikker gjennom skogen, og her vil det sikkert bli etablert stier med tiden.

Naturvernforbundet mener derfor at:

  1. De utbygde arealene må trekkes så pass tilbake at det blir rom for en buffersone mellom bebyggelse og verdifull natur.
  2. Det må utarbeides en forvaltningsplan som kan ivareta de verdifulle naturområdene.
  3. Det må vurderes hvordan gangveier kan anlegges som reduserer tråkk i skogen, men som samtidig ikke fortrenger verdifulle naturområder.

Naturvernforbundet stiller også spørsmål med å tillate en utbygging av 200 boliger som er avhengig av en allerede sterkt overbelastet vei, Slemmestadveien.

Hvis det blir utbygging, vil Naturvernforbundet gjøre oppmerksom på at de gamle engene/åkrene i dag er sterkt preget av gjengroing av bl. a den svartelistede arten kanadagullris. Det må i anleggsperioden stilles krav som kan hindre spredning av denne planten, f. eks. unngå masseforflytninger og unngå drift i frøspredningsperioden.

 

 

 

Mvh

Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler leder