Høringskommentarer – Kommuneplanens samfunnsdel

Vi ser at man nok en gang har sagt «de riktige tingene» og har gode hensikter, men det er få forpliktelser i planens mål og strategier. Det er vanskelig å se hvordan kommunen har tenkt å oppnå de mange, til dels gode målene.

Hvalstad 22.02.2020

Deres ref: 20/709

Det vises til planforslaget på kommunens nettsider.

Planen er et omfattende dokument, og vi har ikke gått like detaljert inn på alle kapitlene. Denne uttalelsen må gjerne leses sammen med vår uttalelse til planprogrammet hvor vi i større grad har utdypet de utfordringene kommunen og verden ellers står over for. I planforslaget mener vi følgende avsnitt er viktige for de fagområdene og aktivitetene Naturvernforbundet representerer:

FNs bærekraftsmål som grunnlag for kommunens planer og mål

Handlinger mot klimaendringene

Langsiktig areal- og transportutvikling

Handlingsdelen – bla. Miljømessig bærekraft

 

Vi ser at man nok en gang har sagt «de riktige tingene» og har gode hensikter, men det er få forpliktelser i planens mål og strategier. Det er vanskelig å se hvordan kommunen har tenkt å oppnå de mange, til dels gode målene. Det er heller ikke, så langt vi kan se, gjort noen analyser av om de ulike målene kan være i strid med hverandre.  Utbyggings- og vekstpolitikken i de senere årene ha medført ganske store tap av areal og naturnangfold, og har hatt betydelig negativ effekt på naturen. Med den tiltagende klimaforverringen mener vi man bør ha en langt mer forsiktig holdning til videre ekspansjon.

Om retningen i Askers kommuneplan

Ordet Bærekraft er brukt 79 ganger i planforslaget, men det er ikke forklart noe sted – kanskje kunne man bruke FNs definisjon (Brundtland-kommisjonen), og vie et avsnitt til drøfting av dette:

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Man skriver at global oppvarming og tap av naturmangfold er store miljøutfordringer, og at konsekvensene vises allerede. Likevel er svarene på disse utfordringene «vekst», «ny teknologi» og «økt verdiskapning». Dette viser at man egentlig ikke har tatt innover seg at velstandsvekst, forbrukssamfunnet, nedbygging av arealer, reise og transport er årsakene til rovdriften på naturressurser og høyt fossilt energiforbruk. Hvis man ikke har innsett disse sammenhengene blir det vanskelig å legge en plan som kan snu den negative trenden. Vi tror derfor ikke denne planen vil innebære noen vesentlig kursendring i forhold til tidligere kommuneplaner.

Som vi også har skrevet tidligere mener vi kommunen må ta styringen på den høye befolkningsveksten og stille strengere krav til hvilke områder som kan bebygges og hvilke betingelser som skal gjelde. Som det også er påpekt i planforslaget, vil det bli lavere befolkningsvekst i Norge. I et 20 års perspektiv forventes at fødselstallene synker dramatisk, og samtidig forventes også lavere innvandring. Derfor må det planlegges for en langt lavere vekst i Asker. Dette må også medføre lavere takt i boligbyggingen, som også vil dempe presset på resterende arealer, og likeledes lavere trafikkvekst.

Vi mener videre at det er positivt med større andel egne arbeidsplasser som vil kunne minske transportbehovet, styrke lokalmiljøene og gi innbyggerne en lettere hverdag. Spesielt mener vi at det må fokuseres å stimulere til å etablere/beholde lokal varehandel og tjenesteyting i alle deler av det nye Asker.

 

Handlinger mot klimaendringene

Det er bra at Asker kommune vil bidra til å redusere både direkte og indirekte klimautslipp både som planmyndighet og i egen organisasjon.

Når det kommer til mål og strategier vil man «bekjempe klimaendringene» med følgende mål:

  • Forberede og tilpasse seg til konsekvensene av klimaendringene
  • Redusere energiforbruk og transport internt i kommunen.

Utover dette synes ikke kommunen å ha noen mål?

Dette er svært passivt og vil ikke være tilstrekkelig til å bremse utviklingen.

Naturvernforbundet mener kommunen også kan ha konkrete mål og strategier som reduserer klimapåvirkningen på følgende felt:

  • Store byggeprosjekter – Materialer, maskinbruk, masseoverskudd, transport og avfall
  • Utforming av nybygg – Standard, størrelse, parkering, energiforsyning og materialvalg
  • Landbruk – Avrenning, gjødselhåndtering, maskinbruk, hugst og type produksjon/drift
  • Fritid – Hytter, fritidsbåter, energikrevende aktiviteter, transport, idrettsanlegg, oppvarming og snøproduksjon

Bærekraftige byer og samfunn

Naturvernforbundet støtter satsingen på lokalsentre, og mener høy arealutnyttelse kan være riktig slike steder når det ikke innebærer å bygge ned LNF-områder. Vi mener man må holde strengt på hva som hører til «senteret». Hvor man kan utvikle næring, boliger og tjenester, og områdene rundt hvor man skal være restriktive til nybygging. Det er veldig viktig at knutepunktene har gode kollektive transporttilbud slik at avhengigheten til bil etterhvert kan reduseres. Dette betyr også at det må være et krav at et lokalsenter må ha de tjenestetilbudene den enkelte trenger i hverdagen, både unge og eldre. Spesielt er det viktig å jobbe mot trenden med sentrale idrettsanlegg, vi mener man må styrke lokale haller, baner og aktivitetsområder.

Vi har i seinere reguleringsplaner sett at lekeområdene er forsvinnende små og ikke inviterer til barns naturlig lek og utfoldelse utendørs. Vi etterlyser derfor lokale større lekeplasser og løkker. Disse må planlegges i overordnede planer og kan legges til grøntområder, idrettsanlegg eller skoler.

En utfordring er også å ta vare på naturområder som gir muligheter til friluftsaktiviteter for barn og unge, turgåing, hundelufting og naturopplevelser i nærheten uten bruk av bil. Vi mener nærturområder er svært viktig for å skape gode bomiljøer og for å ta vare på naturmangfoldet. For at slike områder ikke skal forvitre ved klattvis utbygging, må disse sikres i overordnede planer, eller i en kommunedekkende grøntstrukturplan.

Naturvernforbundet mener at man må har en mer forpliktende formulering ut enn bare å «vurdere» om man skal ha en Markagrense. Med de store og varierte brukergruppene som bruker marka til tur, trening og opplevelser vil en markagrense, knyttet til Markaloven, sikre at alle brukergrupper, naturen og næringer får glede av disse områdene. Spesielt vil det hindre en uønsket utbygging.

Naturgrunnlaget

Man skriver at et mål er at «Askersamfunnet verner om naturmangfoldet, kulturmiljøet og landbruket». Dette er spesielt viktig fordi vi har et rikt naturmangfold i byggesonen, lang kystlinje og store skog- og landbruksarealer. Vern av naturmangfoldet er ikke mulig uten å ha kunnskap om verdiene. Et minimumskrav er at alle byggeområder i kommuneplanen blir kartlagt. Det er også store naturverdier i marka- og LNF-områdene og spesielt sjeldne og sårbare områder må registreres. Naturvernforbundet og andre naturorganisasjoner kan delta i denne typen registreringer.

Miljømessig bærekraft

Vi er enige i at det er nødvendig å vurdere byggeområdene i gjeldene kommuneplaner på nytt for å se om disse tilfredsstiller nye bærekraftsmål i forhold til transport, arealbruk og sentertilhørighet. Vi ser at noen av de planlagte byggeområdene vil føre til ytterligere forverring av trafikksituasjonen, og skape problemer for kollektivtrafikken. Boligfelt utenom de prioriterte vekstområdene må tas ut av planen. Vi tror dette gjelder både i gamle Asker og i Røyken og Hurum.

Asker har nå ganske mange hytter, og det vil antagelig bli ønsker standardheving, ny infrastruktur og fortetting. Mange vil se muligheten for å gjøre hytta om til helårsbolig. Disse hytteområdene tilfredsstiller ikke kravene i knutepunktstrategien, og vi vil advare mot utvidet hyttebygging og det må være strenge regler for å omgjøre hytter til bolig.

Prioriterte vekstområder

Vi er enige i de foreslåtte vekstområdene med angivelse av grenser for gangavstand til knutepunkt/kollektivtilbud, samt krav til avstand til nærfriluftsområder. Når det gjelder framtidig næringsstruktur er vi mer skeptiske, spesielt til «maritim næring og reiseliv». Asker har nå en svært lang og variert kystlinje og som der er viktig å ta vare på. Det er åpenbart at det er steder der det verken passer med næring eller reiseliv. Hvis man ikke kan konkretisere de framtidige aktivitetene bedre forslår vi at den grønne «pølsa» fjernes.

Vi støtter fullt ut Naturvernforbundet i Røyken og Hurums innspill til planprogrammet hvor de foreslår en rekke konkrete punkt som må inn i, eller endres i planen.

Spesielt støtter vi krav om gjennomgang av reguleringsplaner i strandsonen og revurdering av byggeområder som strider mot kommuneplanen. NiA er også enig i at hyttebygging må begrenes og støtter krav om en temaplan for naturvern og biologisk mangfold.

 

 

Mvh

Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

Leder

 

PS: For oss som ikke ønsker eller kan skrive ut et så stort planforslag er formatet i dokumentet tungt å lese digitalt. Doble spalter er vanskelig å lese sammenhengende og det mangler linker fra innholdsfortegnelsen. Vi ser heller ikke poenget med de mange bildene i den digitale utgaven, de har ofte lite sammenheng med teksten og framstår som forstyrrende.