Høringskommentarer – Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

 

                                                                                                           Hvalstad 19.03.2019

Asker kommune

E-post: post@asker.kommune.no

 

Det vises til tilsendte dokumenter og kommunens nettsider.

Først vil vi si at man har lagt mye arbeid i utkastet til planprogrammet, og berørt de fleste relevante tema som kan påvirke planen. Vi ser at man har sagt «de riktige tingene» og har mange gode hensikter, men vi er litt i tvil om alt dette vil gjenspeil seg i konkrete mål som man vil gjennomføre. Utbyggings- og vekstpolitikken i de senere årene ha medført ganske store tap og negativ effekt på naturen. Med den tiltagende klimaforverringen mener vi man bør ha en forsiktig holdning til videre ekspansjon.

Naturvernforbundet i (gamle) Asker mener man må ta innover seg de store globale klimaendringene som skjer, og i kommuneplanens samfunnsdel legge større vekt på:

 • Oversikt over dagens naturgrunnlag i nye Asker, inkludert landbruket
 • Også utrede bærekraftsmålene:

  7.        Tilgang til bærekraftig energi

14.        Hav- og marine ressurser

15.        Bruk av jordas økosystemer

 

Ny kommune – nye muligheter

Vi mener den nye kommunen har vesentlig forskjellige forutsetninger for videre samfunnsutvikling enn «gamle Asker» har. Dette må gjenspeiles i kommuneplanen og i hvordan man vurderer ev. utbygging. Spesielt mener vi forskjellene er på disse områdene:

 • Stort hav/fjordareal, øyer og strandsoner
 • Mye mer landbruk enn i «gamle Asker»
 • Store naturområder, i «Marka» og i byggesonen
 • Mer spredt bebyggelse og andre utbyggings- og transformasjonsbehov
 • Behov for sterke knutepunkt i Røyken og Hurum
 • Nye reisemønster

Naturgrunnlaget

Naturvernforbundet i Asker mener at man nå, med «Nye Asker», må gjennomføre en kursendring når det gjelder arealbruk, nedbygging av natur- og landbruksareal og klimaødeleggende energibruk. Med det foreliggende planprogrammet vil man videreføre Askers utbyggingspolitikk, og stadig fremme prosjekter som medfører press på naturgrunnlaget.

Vi mener man først må gjennomføre en registrering og vurdering av de samlede naturforekomstene i hele kommunen. Dette må omfatte:

 • Kystsonen og øyene
 • Vann, vassdrag med vannlevende dyr og amfibier
 • Grøntområder i byggesonen
 • Landbruksarealet
 • Sammenhengende skog og grønne områder
 • Gjenværende viktige biotoper i skogen og i Marka
 • Vilt, hekke- og spillområder og trekkveier

Først når man har en slik oversikt kan man planlegge hvor man kan bygge boliger, senterområder og legge nye samferdselsanlegg.

 

FNs Bærekraftsmål

Vi registrerer at man har plukket ut noen bærekraftsmål som man vil utrede, og elegant hoppet over andre viktige mål. Riktignok har man nevnt noen tema/innsatsområder fra de andre målene, men vi tror disse vil få svært liten fokus. Alle bærekraftsmålene henger sammen og man unndrar seg ansvar for «ubehagelige» problemområder ved å kun utrede de målene man har valgt ut.

FNs bærekraftsmål skal være en felles arbeidsplan for samfunnsutvikling og solidarisk ansvar for jordens utvikling. Viktige tema man ikke vil gå særskilt inn på er:

 • Mat
 • Fattigdom og levekår
 • Havressurser
 • Energitilgang og reduksjon av fossil og naturødeleggende brensel

Klimaforverringen

Klimaendringene er et svært viktig punkt, det er en realitet at klimaendringene også har rammet Asker. Vi har opplevd store regnskyll og flom, stormflo, tørke og varmere og fuktigere vintre. Skisesongen denne vinteren ser ikke ut til å blir stort mer enn en måned mange steder, og det skifter stadig mellom snø og regn. Fortsetter denne trenden vil vi se at klimautviklingen gir et stort press på naturmangfoldet. Klimaendringene griper inn i alle bærekraftsmålene man vil utrede, og må gi premisser for alt man gjør i Asker i framtiden.

Trend globalt og i Asker:

 • Akselererende klimaforverring – villere og våtere
 • Tap av artsmangfold på grunn av klimaendringene – fugler og amfibier
 • Tap av leveområder for insekter og dyr – nedbygging og monokultur
 • Insektsdød – effekt på matproduksjonen
 • Mer overgjødsling og urban avrenning – press på vassdragene og havet
 • Døde vann og fjorder pga. temperaturstigning og algeoppblomstring
 • Økende klimautslipp fra trafikk, anlegg, bolig og næring – økte klimaendringer

Bærekraftsmålene i planprogrammet

Med utgangspunkt i de vi har skrevet over mener vi man må lage en oversikt over naturgrunnlaget, og i tillegg til de målene man har plukket ut, også utrede bærekraftsmålene:

 2.        Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

 7.        Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

14.       Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte

15.       Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon

 

Vi har følgende kommentarer til noen av de punktene man vil utrede:

Visjon og verdier

Visjonen inneholder en rekke utsagn som «godt fungerende bygdesamfunn», «unik kystlinje», «bærekraftig natur» og «grønne muligheter». Når man ser i detaljeringen på disse visjonene og verdiene så ligger det ingen føringer til å utrede noe som har med naturforhold å gjøre! 

 

Satsingsområder

Det vil alltid bli en diskusjon om hva Asker kommune kan påvirke direkte. Vi mener man har også muligheter for påvirke ved å spille inn til fylkeskommunale og statlige planer og retningslinjer, og dette må komme fram i kommuneplanen. Videre kan man innføre strengere tiltak enn andre kommuner når det gjelder satsingsområdene, og spesielt tiltak mot klimautviklingen og nedbygging av natur.

 

Handling mot klimaendringene

Når det gjelder å stoppe klimaendringene så er det helt avgjørende å redusere energiforbruket fordi dagens forbruk i er ikke bærekraftig over tid. Både fossil og elektrisk energiforbruk må reduseres fordi, i global sammenheng, er det meste av elektrisiteten produsert av fossile kilder. Eksempler på energiforbruk som kan måtte reduseres eller legges om er oppvarming, transport, luksusforbruk som utendørs oppvarming og snøproduksjon. Spesielt er større nye utbyggingsprosjekter svært klimaødeleggende på grunn av transport av masser og stort forbruk av betong og armering.

Vi mener man må gå klarere inn i kilden til problemet og sette mål og handling for å endre utviklingen.

 

Bærekraftige byer og samfunn omfatter svært mange fagtemaer og innsatsområder, og mange av disse er viktige og vil kreve egne analyser, og samtidig spille sammen andre innsatsområder. Vi mener at forusensing, naturområder, landbruk og vannforvaltning er for viktige til å bli «delutredninger» under dette bærekraftsmålet. Disse må utredes særskilt.

En spesiell utfordring er en del spredte boligområder som ligger for langt unna et knutepunkt til å «høre til», og som heller ikke har det kollektivtilbudet som finnes i et knutepunkt. Det må utredes hvordan man kan bøte på dette. Her kan det være mulig med en «transformasjon» av enkelte områder, «grønn mobilitet» eller endring/styring av lokaliseringen av forskjellige tilbud.

Vi mener man kan utvikle samfunnet uten å øke bilbasert kommunikasjon. Dette vil spare areal, redusere miljøbelastning og «klimaavtrykk». Man må satse på god arealstruktur og gode kollektive løsninger.

 

Samskaping og medborgerskap

En viktig oppgave for kommunen er å motivere innbyggerne til å gjøre de viktige valgene og at befolkningen støtter opp om den politikken som føres. Det betyr at kommunen må ha en klar kurs. Vi tror mange ønsker at det stilles krav, og at utviklingen ikke bare drives av «egen fart».  Vi tror også at mange ønsker at det satses mer på lokalmiljøene. Er man fornøyd med sin egen «grend» tror vi dette skaper samhold, naboskap og positiv innstilling til Asker kommune. Et pluss er om man kan finne arbeid i kommunen, det må stimuleres til at lokale kontorer/næring beholdes. Dette betyr også at man må bremse sentraliseringen av forskjellige tilbud og heller bygge ut tjenester lokalt. Konkret vil vi argumentere for at Asker sentrum ikke blir for stort som «kjøpesenter».

Vi har lest Naturvernforbundet i Røyken og Hurums innspill til planprogrammet hvor de foreslår en rekke konkrete punkt som må inn i planprogrammet og kommuneplanen. Disse er, etter vår mening, helt på sin plass, og vi støtter dem fullt ut.

Planprogrammet omfatter alle de tema man forventer, og de fleste er grundig omtalt. Vi tror det i det videre vil bli lagt vekt på vekst, næringsutvikling og utbygging. Vi hadde sett at man heller la mer arbeid i å utrede naturgrunnlaget og gjøre dagens arealbruk og knutepunktstruktur enda bedre.

 

Mvh
Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder