Høringskommentarer – registrering av friluftslivsområder

Hvalstad 01.10.2018

Asker kommune
E-post: post@asker.kommune.no


Det vises til høringsutkast på kommunens nettsider.

Naturvernforbundet er glad for at Asker har igangsatt dette arbeidet. Det har skjedd en betydelig nedbygging av friluftslivsområder i kommunen de senere år, og det haster derfor å sikre de resterende grøntområder for alle deler av Askers befolkning. Vi vil spesielt påpeke at det er svært viktig å beholde nærturområder og «100m skoger» i byggesonen.

Innledningsvis vil vi minne om formålet med denne kartleggingen, som beskrevet i lov om friluftslivet «er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøvefriluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.«
Videre framheves det også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, og hvilke opplevelser friluftslivutøverne har, er vesentlige for et godt friluftsliv. Her er gode naturopplevelser viktig.

De foreslåtte områdene i høringen dekker store deler av det det som er aktuelt som friluftslivsaktivitet, men hvor presis og detaljert hvert område er registrert varierer veldig. Nærturområder og mindre lekeområder og smett, er detaljert registrert i noen deler av kommunen, men mangler helt i andre. Vi savner også en litt mer presis avgrensning eller inndeling, spesielt der det er begrensinger på hvilke typer friluftsliv man kan/ikke kan utøve.

Vi har lagt vekt på å identifisere områder som i dag er i bruk til friluftsliv, samt områder som vil få større verdi i framtiden. Med økt befolkning og mindre grøntområdet i nærmiljøet vil det bli færre muligheter til å utøve ulike former for friluftsliv. Vi mener det er særlig viktig å prioritere grøntområder i tilknytning til barnehager og skoler.
Vi forutsetter videre at alle 20 rundturene som er etablert i samarbeid mellom Asker Turlag og Asker kommune, og alle «fjord – til – fjell» trasene registreres som friluftsområder. Likeledes forutsetter vi at kyststien i hele sin lengde også blir registrert. Vi viser for øvrig til høringskommentarene fra Asker Turlag, som vi er helt enig i, og støtter. Disse stiene og områdene blir derfor ikke kommentert her.

Vi er enige i at idrettsanlegg som fotball/håndballbaner mm. for organisert idrett ikke skal inn i registeringen.
Men åpne idrettsarenaer, som f. eks. Føyka bør registreres, da dette området i stor grad kan benyttes av alle.  
Vi har heller ikke sett særlig på områder som ligger innenfor markagrensa, med noen få unntak, se nedenfor.

Naturvernforbundet i Asker sendte e-post til alle medlemmene hvor vi inviterte at medlemmene til å beskrive viktige nærturområder der de bor. Noen har sendt kommentarer til kommunen, andre har sendt dem til oss, disse er tatt med i vedlegg.

Generelt om områdetypen jordbrukslandskap/kulturlandskap
Man kunne kanskje latt være å ta med selve jordene og kalt resten kulturlandskap, da jordene ikke er tilgjengelig for friluftsaktiviteter i sommerhalvåret. I tillegg kunne man hatt en egen kategori Jordbrukslandskap med kun vinteraktiviteter.


Noen kommentarer til de områder som er markert på kommunens kartlagte friluftslivsområder, samt områder vi mener må være med i registreringen:

Åstadlia
Mangler forbindelsen til veien «Åstadlia»

Drengsrud – Borgen
Mange mindre områder som brukes som nærturområder og lekeområder burde vært med; bla. vest og nord for Borgenbråten, ved Huldreveien og langs Bondivann ned til Gullhella.

Heggedal
Området syd for Gamle Heggedalsvei bør være med som nærturområde.

Fusdalskogen
Fusdalskogen er den siste relativt uberørte natur-området i nærhet av Asker sentrum. Området omfatter de klart mest verdifulle naturtypelokalitetene i planområdet. I tillegg til de natur- og landskapsøkologiske argumentene for å bevare Fusdalskogen representerer den en svært viktig ressurs. Fusdalskogen er i utgangspunktet et sårbart skogsområde. Det er en typisk hundremeterskog hvor man kan oppleve
litt urskogsfølelse i et ellers bebygd område.

Nesøytjern naturreservat
I vedtektene for dette reservatet er det kun tillatt med alminnelig ferdsel på enkelte stier. Kun disse  kan vises som friluftslivsområder.
Generelt er det svært få friluftsområder på Nesøya, kunne områder eid av velet, og ev. andre fellesområder som er allment tilgjengelig bli registrert?

Område Indre skjærgård
Øyer og vannareal som er vernet, f.eks. for sjøfugl, og naturreservater hvor man ønsker minst mulig ferdsel må utelates fra registreringen.

Viernbukta naturreservat (Brønnøya) har begrensninger i bruk av båt og en del andre aktiviteter, dette må gjenspeiles i avgrensningen til vanns og på land. Dette gjelder til dels også de andre naturreservatene ved/i sjøen og på Langåra.

Hvalstad sør/nord
Skiløypetraseen fra Torstad, over jordene, kjærlighetsstien, «Åstad gård» og mot Vestmarka må markeres spesielt.
Forbindelsen langs gangveien Solstad til Furubakken må markeres eller innlemmes i Hvalstad nord
Er det en forbindelse mellom Hvalstad nord og sør ved Furubakken? (over jernbanen)

Semsvannet (landskapsvernområde)
I deler av året er det ikke lov å ferdes i Tømmervika og Ormetangen, dette må vises i registreringen. Likeledes er det campingforbud i en 200m sone rundt vannet.

Tveiter
Bra at dette er et eget område fordi det har en del natur- og landskapskvaliteter som gir stor opplevelsesverdi.


Vestmarka
Mulig markaområdet kunne vært delt i to eller flere kategorier. For eksempel er det områder som er svært utilgjengelige som stupene langs Hagahogget, Skaugumsåsen. Det samme gjelder Hansemarka, Tranevassdalen og Lensmannsdalen (kanskje flere områder). Disse siste er supre som turområder, men er krevende og passer best for spesielt interesserte.
Rustan og anlegget på Bergsåsen kan kanskje tas ut.

Badeplass Ulvenvannet
Dette området kunne vært utvidet til å omfatte hele området mot Verkensvannet, fin rundtur langs vannet.
Mulig at flere områder langs Verkensvannet og Nordvannet kunne vært tatt med som fiske/bading.

Vardåsen
Vardåsen brukes også mye til klatring, klatrefeltet kunne vært avgrenset spesielt.

Grodalen
Kan avgrenses opp mot Åmotåsen. Grodalen er snart det eneste nærturområdet igjen ved Rødsåsen.

Håper disse innspillene kan bidra til et nyttig datasett som kan brukes i planlegging og til informasjon til befolkningen.


Mvh
Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler
Leder

Vedlegg
Innspill fra medlemmer i naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Asker sendte e-post til alle medlemmene med link til høringsdokumentene og til beskrivelser av formålet og metodikken for registreringsprosjektet.  Vi ønsket at medlemmene skulle beskrive viktige nærturområder der de bor. Noen har sendt kommentarer til kommunen, andre har sendt dem til oss. Nedenfor følger disse innspill/kommentarer. Noen av de innsendte kommentarene er kortet ned.

——
Bispestien mellom Nedre Båstad vei og Båstadryggen
Området ble fredet allerede for rundt 45 år siden og ligger således i planene som nærturområde. De siste 15 årene har Asker kommune likevel tillatt vei- og husbygging og felling av enorme gamle eiketrær både i og langs stien, samt sett gjennom fingrene med nedhugging av skogen og etablering av et gjerder, boder og plenanlegg inntil stien.
Den naturlige floraen er nærmest forsvunnet, likeledes dyre- og fuglelivet. For noen år siden var det både rådyr, elg, grevling, fasan og et yrende småfuglliv i skogen og hagene, nå finnes det knapt småfugl der.

Det er nå omsøkt fradeling og utbygging av ytterligere tre tomter, hvorav to grensende til Bispestien. Rådmann og leder av Bygningsrådet vurderer nå om ytterligere fradelinger og utbygging bør stanses. Argumentene er nettopp hensynet til Bispestien, det som er igjen av grøntområder og det gamle «villa-med-eplehagemiljøet».

Det anmodes om å fastholde rådmannens anbefaling for Nedre Båstad og Båstadryggen, og at kommunen tar ansvar for skadene som er påført den fredede Bispestien/nærturområdet.

————
Hvalskogen og Grevlingdalen
Det er et område i umiddelbar nærhet av Hvalskogen som planlegges utbygget for boliger.  I tillegg forutsetter planene at utbyggerne får kjøpe en del av den kommunale Hvalskogen. Fylkesmannens har avvist planene. Det er viktig å få «Grevlingdalen» ut av kommuneplanen for boliger ved neste revisjon.
Planen vil være sterkt negative for «Grevlingdalen» som en viktig randsone for Hvalskogen. Jeg mener at planene vil gjøre ubotelig skade på et fredelig turområde i nærmiljøet for et stort antall mennesker og ikke minst for Hvalskogens plante og dyreliv. Den må bli med som et registrert friluftslivsområde.

—————-
Mellom-nes – Breivika
Jeg bor i Breivikveien, og her det flere grønne flekker fra gamle dager. Det er rådyr, fugler og annet dyreliv, men man merker jo at områdene utfordres hele tiden. Mange (bl.a. under dugnader) har behov for å «rydde opp» med motorsager og grensene mellom skoger og mer trafikkerte områder. Vet ikke om min respons har noen verdi ut fra ønsket om det rubriserte tilbakemeldingsformatet, men jeg nevner allikevel:
1.    Nederst i Breivikveien: 100 m. skog mellom Breivikveien og Granveien. Ved at den gamle sports/leke-plassen nederst i Breivikveien nå er «profesjonalisert» gjennom bidrag fra kommunen, blir det lett økt press på den vesle skogen som ligger i kanten av sports/leke-plassen.
2.    Nord for Sundbakken: Her var det ganske uberørt skog ved vannkanten, men som nå er «ryddet opp» og nesten alle trær fjernet
3.    Mellom Nes Terrasse og Granveien (SV for øvre is-dam): Her rykker bebyggelse nærmere
4.    Breivikveien ved Mellom Nes skole: Her ble det plantet trær da skolen ble utvidet. Nå er de fleste trærne hugget ned, antagelig for at lærerne skulle få mer parkeringsplass (selv om det stadig er oppfordringer til «gå til skolen»)
5.    Skogen på begge sider av nedre isdam – mellom Sundbakken og Breivikveien: Ekstremt viktig område fordi det er våtmark og fisk (karper?) med rikt fugleliv (og rådyr?) Her ser det ut til at det planlegges bygging av hus på oversiden (for ordens skyld: det er sikkert godkjent av kommunen).  
6.    Ellers er vel kanskje(?) hele strandlinjen under press, med båthus og diverse utbygginger av private hjemmelshavere?
7.    Området mellom Øvre Nes gård og Nesgrenda er også en grønn flekk der det ser ut til at det «presses» fra flere kanter.
8.    På høydedraget mellom Granveien og Breivikveien virker det også som det er mange som har behov for «å rydde» med motorsag hver vår. Jeg tenker at slik «rydding» kan ha konsekvenser for fuglereder og andre reder?
9.    Ellers blir jo tomter mindre og mindre. Bl.a. dette fører til at større trær hugges ned for å få lys. Jeg må dessverre innrømme at jeg heller ikke er helt uskyldig her ☹.
Ja – ja. Dette ble en litt «urubrisert» tilbakemelding. Håper det ikke oppfattes som for «surmaget».
—————-

Føyka
For oss I Asker Skiklubb er det viktig å få fram Føykaområdets vesentlighet som tur, nærtur, og aktivitetsområde, samt forbindelseslinjene ut i marka.
————–

Vakås – Hofstad
Jeg melder inn «Bjørndalskogen», et LNF-område syd for toglinjen ved Vakås stasjon. Bjørndalsveien (mellom Vakås stasjon og Hofstad skole) og Th. Jensens vei. Dette er et tidligere beiteområde for Hofstad gård, nå et svært artsrikt område med mye nedfall (både bartrær om løvskog mm.) Men det viktigste er at området brukes som leke/turareal for Hofstadskole og barnehagen ved Vakås stasjon.
Også området øst for Bjørndalsveien: Vakåsdalen inkludert ryggen mot syd (Sarahaugen ) ned mot Nye Vakås vei har store naturverdier og brukes som lokalt turområde, særlig «hundelufting»
————————–
Drengsrud
Askers kart er mer enn underlig om det gjelder å få med nærfriområder.
Her oppe hos meg har jeg bare markert inn de nærområdene jeg bruker i inngangen til Vardåsen – Opp langs bekken til Drengsrudtjern på østsiden av bekken som inngangspartiet på kollen over eiendommen til Ursin.
De andre områdene er ved vår inngang til Vardåsen over demningen ved Drengsrudtjern. Her får veien i en bue bort til småbruket, men vi kutter rett igjennom på en sti. Området i mellom blir en liten skogslomme.
Dessuten har vi hele skog-korridoren fra kraftledningen og ned til Borgen skole mellom vår bebyggelse og Drengsrud gård, kirken og jordene nedover der.
Det som forbauser meg mest er at alle nærfriområdene om kommunen selv bestemte i sin utbygging av «Borgen skog» på sydsiden av Borgenbråtenveien (Tiurfaret, Finkefaret, Oreliken, med mer) ikke er merket av på kommunens kart, men du kan se disse småområdene innimellom bebyggelsen. Dog er det slik at en del av de avmerkede boligene har tomten sin innover i noe av områdene. Vi burde spørre kommunen om hvorfor disse områdene ikke er fargeregistrert – da kommunen jo må vite om dem. Ideelt burde vi få kommunen til å fargelegge disse også. Forholdene vil gjelde for alle andre steder i kommunen også – ser det ut til.