Høringssvar – Majorstuen knutepunkt og sporområde til et nytt variert byområde

Saksnummer: 201407126

Les hele høringsuttalelsen her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019035991&fileid=8382261

Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV), som også omfatter Frogner bydel, er positiv til at man vil forbedre Majorstuen som kollektivknutepunkt for alle trafikanter (gående, syklende, kjørende) og for offentlige transportmidler (T-bane, buss og trikk). Vi er også positive til at man evner å utnytte et sporområde til et nytt byområde med boliger, næringslokaler mv. 

NOV vil også berømme planene om å skape en grønn forbindelse og parkanlegg mellom Tørteberg (Friggfeltet) og Frognerparken (jfr. Blindernaksen) der turveien «Grønn rute» endelig vil kunne få realisert en manglende forbindelse. «Grønn rute» skal ikke bare avlaste Majorstuekrysset, men skal ha et sammenhengende areal som er stort nok til å ivareta flere formål (turveiareal, sykkeltrase, skitrase, oppholdsareal, vann- og vegetasjonskvaliteter og innganger til andre turveier, aktiviteter, mm.). Det er antatt at det vil ta ca. 10 år før utbyggingen er ferdig. Det er derfor viktig at det etableres en midlertidig bro i Blindernaksen relativt raskt, slik gjeldende reguleringsplan åpner for.

Det er fremsatt 5 utbyggingsalternativer jfr. 1A og 1B (forslagstiller Ruter), 2A og 2B (Plan og bygningsetatens alternativ) og 3A (Byantikvarens alternativ). Hvert forslag har ulike trafikkløsninger. 

NOV støtter byantikvarens forslag NOV mener at Ruters forslag om fire høyhus opp til 17 etasjer og to høyhus opp til 14 etasjer bør være uaktuelt. Området består i dag stort sett av hus som ikke er høyere enn 6 etasjer. Skyggevirkningen vil bli betydelig for eksisterende bygg i området, for beboere og på gateplan. Samtidig som Majorstuaområdet helt vil skifte karakter. Det er forståelig at man er for høy utnyttelsesgrad som gir flest boliger, men det må ikke i urimelig grad gå ut over de som er bosatt der i dag. 

I plan- og bygningsetatens (PBE) forslag har man redusert byggehøyden til ett høyhus på 14 etasjer. Dette er også for høyt og vil ikke sikre nødvendige bymessige kvaliteter slik det argumenteres for i planene. I byantikvarens forslag går man inn for maksimalt 8 etasjer. I byantikvarens forslag vil byggehøyden være lavest mot Majorstuehuset (samme høyde) og svakt økende mot nord-vest (Tørteberg). Dette vil gi 295 boliger, mot Ruters forslag på 495 boliger. 

NOV støtter også byantikvarens forslag, fordi man bevarer en større del av historisk viktige og sjarmerende vognhaller på sporområdet. Noe som gir mulighet for ulik alternativ bruk (mathall, fritidsklubb mv.) som vil være et viktig tilskudd til det nye og planlagte byområdet på Majorstuen.