Høringssvar – Nytt tennisanlegg på bautatomten, Midtstuen

Planforslag 2. gangs offentlig ettersyn

Saksnummer: 201015489

Les hele høringssvaret her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019032122&fileid=8369628

Behov for tennisbaner/tennishall for barn og unge i Holmenkollen
Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV) er innforstått med behovet for bygging av nye tennisbaner innendørs og utendørs når eksisterende anlegg i Holmenkollen Tennisklubb nedlegges.  Et nytt anlegg vil bli et kjærkomment og nødvendig tilskudd til idrettstilbudet for mange barn og unge i området. Det er åpenbart behov for en nytt tennisanlegg.

NOV har imidlertid vanskelig for å forstå at man har valgt å legge det foreslåtte anlegget på et friområde over en viktig turvei inn i marka. Utbyggingen krever også at man må legge om et vernet vassdrag. NOV spør seg om det virkelig var nødvendig å velge akkurat denne tomten og om det ikke fantes alternativer. En slik plassering må nødvendigvis skape motbør. Man kommer på kant med natur- og miljøverninteresser både lokalt i Oslo, men også regionalt og nasjonalt. Plan- og bygningsetaten i Oslo, bymiljøetaten og andre som er satt til å ivareta nasjonale og lokale retningslinjer, planvedtak og nasjonale og lokale planstrategier (jfr. Byutviklingsstrategi for Oslo) samt en rekke frivillige organisasjoner fraråder at bautatomten nedbygges. NOV skjønner ikke og synes det er kjedelig at man har valgt et friområde som tomt for det nye tennisanlegget.  

Høy verdi som natur- og friluftsområde

NOV mener også at skogteigen må gis relativ høy verdsetting som natur- og friluftsområde. Flere viktige områdetyper er representert e.g. leke- og rekreasjonsområde, grøntkorridor og utfartsområde. Med en viktig turvei inn i marka brukes området ikke bare lokalt, men også av folk fra andre deler av byen samt nasjonalt i forbindelse med Holmenkollen skifestival og internasjonale skikonkurranser. Området har en viktig funksjon som inngang, atkomstsone og grønn korridor mellom marka og byen.  Med gammel grov skog og et verneverdig bekkedrag har tomten viktige opplevelseskvaliteter. Skogen med Thomas Heftyebautan har også symbol- og kulturhistorisk verdi. Området har god tilgjengelighet for gående, syklende og skigåere om vinteren samt for kollektivreisende ved nærhet til Holmenkollbanen. Bortsett fra Holmenkollbanen er området relativt uforstyrret.  Området er i dag lite utsatt for inngrep, bortsett fra en tursti og en turvei. Det er ikke et stort, men en viktig natur- og frilufts plett.  

NOV går på denne bakgrunn mot utbygging av tennisanlegget og ber kommunen å finne en alternativ tomt for bygging av et nytt tennisanlegg i området.