Uttalelse – adgang til jakt og fangst av bever og forvaltningsmål for bever

NINF har sendt følgende høringssvar til Nordre Follo kommune, der vi mener at Nordre Follo kommune bør forby jakt av bever på kommunal eiendom,

Hele uttalelsen kan du lese her:

SAK 21/06799 – FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT OG FANGST AV BEVER OG
FORVALTNINGSMÅL FOR BEVER I NORDRE FOLLO KOMMUNE –
HØRINGSUTTALELSE

Konklusjon
Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev fra kommunen den 16. juni 2021.
– NiNF mener Nordre Follo Kommune skal forby jakt av bever på kommunal eiendom,
områder som er regulert til LNF-formål og areal som er fredet etter lov om naturvern av 19.
juni 1970 nr. 63.
– Forvaltningsmål for bever og forvaltning av denne, må samordnes med Statsforvalteren som
er forvaltningsmyndighet for områder som er fredet iht. lov om naturvern av 19. juni 1970 nr.
63.
– Hvor stor en eventuell beverstamme skal være for å «oppnå en harmonisk og sunn stamme
som ikke skaper for mye problemer for landbruket elle fast eiendom» må belegges med faglig
dokumentasjon
– Hva som menes med «bærekraftig beverforvaltning» må presiseres.

Generelt
NiNF er positiv til at kommunen nå utarbeider nye lokale forskrifter til jakt og fangst av bever
og forvaltningsmål for arten etter kommunesammenslåingen.
NiNF er enig i at beverbestanden i kommunen er en naturlig del av kommunens fauna, bidrar
til biologisk mangfold og er en betydelig økologisk ressurs.
NiNF ser at beverens naturlige levemåte gjennom dambygging bidrar til magasinering av
store mengder vann og hindrer flomavrenning ved store nedbørsmengder eller rask
snøsmelting. Slik er den et viktig bidrag til kommunens flomhåndtering i vann og vassdrag.
NiNF registrerer at beverens naturlige levemåte gjør den til en nøkkelart som tilrettelegger
eksistensen for mange andre vannlevende eller vannavhengige arter i vår lokale fauna.

Diskusjon
NiNF ser at beverens naturlige levemåte kan føre til skade på innmark, skog, fast eiendom og
infrastruktur, bl. a ved at bekker og elver kan få nye løp. Beverens positive nøkkelrolle i
naturen veier imidlertid tungt og dette må derfor tillegges mer vekt enn den eventuelle skade
som den kan forårsake. Eksisterende bestand i Nordre Follo Kommune er ikke på noen måte
av en slik størrelse at det rettferdiggjør jakt og fangst. Som et minimum skal det ikke jaktes på
bever på kommunal grunn, på arealer som reguleres av kommunen eller forvaltes av
Statsforvalteren iht. fredningsbestemmelser.

Kommunen har ikke dokumentert at beveren vil få problemer med mattilgang og skape
aggresjon bevere imellom dersom man ikke tillater jakt.
Kommunen har ikke dokumentert at mulige økonomiske skader på fast eiendom, eksempelvis
oversvømmelse av jordbruksarealer, ødeleggelse av infrastruktur og privat eiendom er av et
slikt omfang at det er nødvendig med jaktuttak.
Hvor stor en eventuell beverstamme skal være for å «oppnå en harmonisk og sunn stamme
som ikke skaper for mye problemer for landbruket elle fast eiendom» er heller ikke
dokumentert.
Hva som menes med «bærekraftig beverforvaltning» er uklart. Vårt syn er at en bærekraftig
forvaltning må være faglig, ikke politisk begrunnet eller påvirket av nærings- eller
særinteresser.

I fravær av konkret kunnskap, mener NiNF at dersom beverbestanden tar seg opp, og det
oppstår problemer, kan dette gjøres gjennom vedtak om skadefelling og at viltnemnda foretar
uttaket. NiNF foreslår derfor at
§ 2, første ledd, i forslag til forskrift endres til:
«I helt særskilte tilfeller kan det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommunen, unntatt
for kommunal eiendom, områder regulert til LNF-områder og områder fredet etter fredet iht.
lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63. På privat eiendom utføres jakten med grunneiers
tillatelse. Skadefelling av bever skal gjennomføres i viltnemndas regi. Jakt skal ikke
forekomme i beverens yngletid.»

NiNF registrerer at det er to offentlige myndigheter som forvalter beverstammen i Nordre
Follo Kommune:

Statsforvalteren for områder som er fredet etter lov om naturvern av 19. juni 1970
nr. 63.
– Nordre Follo Kommune som lokal reguleringsmyndighet

NiNF registrerer at Statsforvalteren i Oslo og Viken den 27. januar 2021 ga dispensasjon til
utvidet beverjakt i naturreservatene Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærvann etter søknad fra
Midtsjøvann-Rullestadvann Senkningslag. Nordre Follo Kommune ble ikke kontaktet av
Statsforvalteren. NiNF registrerer at Statsforvalteren i sitt vedtak i januar 2021 fortsatt ikke
har registrert at Ski kommune ikke lenger eksisterer, men er slått sammen med Oppegård
kommune.

NiNF vil understreke viktigheten av en god dialog mellom kommunen og Statsforvalteren.
Statsforvalteren er gitt sin forvaltningsmyndighet over fredete områder av Kongen i Statsråd.
Dette sikrer en uhildet og kunnskapsbasert forvaltning som ikke er styrt av lokale sær- og
næringsinteresser. NiNF forslår at kommunen tar initiativ til å forbedre samarbeidet.