Høringssvar: Områderegulering for Skøyen

Saksnummer: 201414412Les hele høringssvaret her.

Naturvernforbundet i Oslo og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sendte et felles høringssvar. Våre hovedinnvendinger var mangel på en samlet kartlegging og konsekvensutredning av naturmangfold og natur og friluftsliv. Vi forventer at naturkartlegging og konsekvensutredninger gjennomføres i slike områdereguleringer. Oslo taper stadig grøntareal. Bestumkilen og Frognerkilen er unike og bynære områder som mange tusen sogner til, og som vil gå irreversibelt tapt som grønne byrom ved fjorden.  

Områdereguleringen legger for liten vekt på behovet for å bevare og utvikle nye grøntarealer. Det bør anlegges flere parker. Det bør også planlegges naturparker som kan bidra til å styrke det biologiske mangfoldet i området. Det bør skapes flere og større offentlige rom, lekeplasser og friområder. Byrommene har i områdereguleringen fått et altfor urbant preg.  Byggesonen på minst 20 m for Hoffselva og Frognerelva må etterleves samtidig som hensynssonen må gis varig vern mot framtidig utbygging.  

Bestumkilen bør opparbeides og utvikles til folkepark, til beste for hele byens befolkning for friluftsliv, rekreasjon og idrett. Bestumkilen bør heller ikke gjenfylles. Bestumkilens strandsone bør opprettholdes og byggeforbudet på 100 m respekteres. Vi støtter konseptforslaget til Skøyen Miljøform «Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye Folkepark». Det bør ikke bygges vest for Europaveien. Konseptforslaget til Skøyen Miljøforum bør videreutvikles.  

Kommuneplanen legger opp til en arealutnyttelse på 125 %. En lavere forventet befolkningsvekst i Oslo bør også innebære en nedjustering av utbyggingsplanene. I Oslos Klimastrategi 2030 sies det at: «Fortetting forutsetter at felleskapsfunksjoner og naturmangfold i nærmiljøet ivaretas.» (s. 20). Vi kan ikke se at denne naturmålsettingen er fulgt opp i forslag til områderegulering. 

Områdereguleringen bør legge til rette for friluftsliv, lek, turveier, undervisning, bading, roing, seiling, miljøvennlig båtliv og miljøvennlig arbeidsfellesskap rundt dette, sykkel, gange, møteplasser, bevaring av biologisk mangfold med mer. Karenslyst/Skøyenområdet er allerede svært sterilt. Nettet av natur og naturområder mellom boliger og bygninger må styrkes. Dette utgjør viktige buffersoner for bevaring av sårbar natur og biologisk mangfold i grøntdragene. 

Kulturminner er stemoderlig behandlet i områdereguleringen. Vi støtter Byantikvarens innvendinger og kritiske merknader. Det meste av bebyggelsen i Harbitz alléen 2-12 bør vernes, deler av Eureka-bygningen i Hoffsveien 1E bør ikke benyttes for veiformål, bebyggelsen i Sigurd Syrs vei 3-5-7 bør vernes og villaen i Prinsessealléen 6 bevares. Sikring og gjenbruk av eksisterende industribebyggelse er nedfelt i kommuneplanen og representerer et viktig miljøgrep.