Høringssvar: Planforslag for Kantorveien-Båtsleppa

NiNF har sendt høringssvar til Nordre Follo kommunes reguleringsplan som skal legge til rette for boligbebyggelse mot Kantorveien. Videre skriver kommunen: «I tillegg legger planen til rette for å restaurere Kantsonen mot Kolbotnvannet, oppgradere teknisk infrastruktur (VA) i Båtsleppa og opparbeide fortau langs Kantorveien.»

Følende svar er sendt:

PLANFORSLAG FOR KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA I NORDRE FOLLO KOMMUNE – HØRINGSSVAR

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til vedtak i utvalg for areal- klima og byggesak den 22. juni, og avgir høringssvar til forslaget.

Konklusjon
NiNF er enig i at utbygging av hele området, slik som opprinnelig foreslått, ville medføre omfattende tiltak i kantsonen og at bevaring/restaurering av kantsonen vil være det beste for naturverdiene i området.

Kantsonen
NiNF er positiv til at planen legger til rette for at kantsonen mot Kolbotnvannet skal bevares/restaureres etter de prinsippene som er beskrevet i reguleringsbestemmelsenes §6. En naturlig kantsone rundt Kolbotnvannet er viktig både for bevaring av det biologiske mangfoldet og for vannkvaliteten. NiNF viser i dette både til Naturmangfoldslovens og Vannressurslovens bestemmelser.

NiNF er glad for at kommunen slår fast at det i fremtiden ikke blir tillatt med inngrep som forringer kantsonens verdi og funksjon for naturmangfoldet. Videre er NiNF glad for at det bestemmes at den naturlige kantsonen skal få utvikle seg fritt, både i felt-, busk-, og tresjiktet, og med både døde og døende trær. Dette er nytt og positivt.

NiNF anser at siden det fortsatt ikke er utarbeidet noen skjøtselsplan for kantsonen rundt Kolbotnvannet, vil bestemmelsene i § 6 være førende for kommunens løpende ivaretakelse av hele kantsonen rundt vannet. NiNF viser her til våre innsendte merknader vedrørende private grunneieres fremferd ved Nordenga, utbyggers hugst i kantsonen ved Veslebukta og vår klage på kommunens hogstplaner ved Nedre torg i Veslebukta, en klage som nå ligger til behandling i Miljødirektoratet. NiNF ser det som en selvfølge at §6 også vil være førende ved utarbeidelsen av skjøtselsplanen.

NiNF er enig i bestemmelsen om at hugst og beskjæring av trær i kantsonen skal godkjennes av kommunen. Skal kommunen få dette til å virke i praksis, er det nødvendig med god informasjon til grunneierne og et sanksjonsregime dersom bestemmelsene ikke overholdes.

NiNF viser til vår henvendelse til kommunen av 7. juni 2021 der vi gjør oppmerksom på at enkelte grunneiere har satt opp gjerder i kantsonen som bl.a. hindrer ender i å gå på land med sine unger. Vi foreslår at det i reguleringsbestemmelsenes §6, første punktum tas inn et tillegg om dette:
Dette gjelder også oppsett av gjerder som er til hinder for at ikke flygedyktige fugler kan gå på land.

NiNF er skeptiske til listen over planter som skal brukes ved restaurering av kantsonen. Eksempelvis er arten smal dunkjevle (Thypa angustifolia) ikke registrert funnet i Nordre Follo kommune. NiNF anbefaler at listen utvides med arter fra pilefamilien (Salix ssp.) – vier, selje og pil.

Terrengbehandling og vegetasjon
NiNF er enig i at det skal benyttes stedegne arter ved beplantninger i området. Det anbefales at det tas inn en bestemmelse om at utbygger skal levere en liste over de stedegne planter som skal benyttes og at listen gjennomgås av kommunen og godkjennes. NiNF har erfaring fra utbyggingen i Storebukta der utbygger benytter hagehybrider av arter som ellers er stedegne.

Miljøvennlig utbygging

NiNF registrerer med tilfredshet at kommunen i reguleringsbestemmelsenes pkt 3.5 setter krav til at utbyggingen skal skje med miljøvennlige materialer. Dette er i tråd med kommunens klima- og energiplan der det bl.a. heter at «Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet».

Det er viktig å følge opp at de byggematerialene som har størst klimagassutslipp identifiseres i søknaden om igangsettingstillatelse og at kommunen pålegger utbygger å velge mer miljøvennlige alternativer dersom det er mulig. I en klimafotavtrykksanalyse av Ski og Oppegård kommuner i 2012 var utslipp fra bygging den største kilden til kommunenes klimafotavtrykk. I kommunens klima og klima- og energiplan slås det bl.a. fast at bruk av massivtre, lavutslippsbetong og -stål vil være viktige tiltak for å redusere kommunens klimafotavtrykk på dette feltet.

NiNF ser det som en selvfølge at økonomiske vurderinger ikke får avgjørende betydning i valget av miljøriktige materialer.

EU har stilt krav om at minst 60% av rivningsavfall skal sorteres i ulike avfallstyper. Videre stiller EU krav om at 70% av alt byggavfall ombrukes eller materialgjennvinnes. I miljøoppfølgingsplanen må det stilles konkrete krav om dette. Det vises her til byggforskriftens § 9.8 og 9-9 (sluttrpport for faktisk deponering av avfall).

Nordre Follo kommune må arbeide mot utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser. For dette konkrete prosjektet anbefaler NiNF at kommunen legger til grunn «Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen» utarbeidet av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Klimaetaten Oslo Kommune og Nelfo. Kommunen bør stille konkrete krav til utbygger med grunnlag i denne veilederen. NiNF viser her til det pågående arbeidet med en klima- og energiplan for Nordre Follo kommune.

Naturvernforbundet i Nordre Follo ser fram til å kunne bidra aktivt med implementeringen av den nye reguleringsplanen.