Høringssvar – vannbehandlingsanlegg på Huseby

HØRINGSSVAR – VANNBEHANDLINGSANLEGG PÅ HUSEBY  

Saksnummer: 201708944

Les hele høringssvaret her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019039659&fileid=8393846

Hovedbudskap  

Naturvernforbundet Oslo Vest har følgende hovedbudskap:  

Lokalisering av et administrasjonsbygg i Husebyskogen representerer et politisk løftebrudd når det gjelder tidligere vedtak om bevaring av biologisk mangfold, områdeprogram for Husebyskogen, byøkologisk program og andre politiske føringer for å ta vare på grøntstrukturen i Oslo. 

Et administrasjonsbygg i Husebyskogen vil gi konsekvenser for bevaring av biologisk mangfold. Bygget vil danne en barriere i det sammenhengende grøntdrag mellom Mærradalen og Husebyskogen. Administrasjonsbygget med uterom vil bidra til ytterligere fragmentering og arealtap i et viktig natur- og miljøområde i Oslo.   

Lokalisering av vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen bør revurderes. Vann- og avløpsetaten anbefalte i sin tid Husebyskogen (nedsprengt i fjellet) som lokalitet, men ikke at administrasjonsbygget skulle plasseres over anlegget med de negative konsekvenser det innebærer. Oslo kommune bør på nytt vurdere alternativet om å legge vannbehandlingsanlegget på Fossum. Det permanente vannbehandlingsanlegget ble ansett å gi små natur- og miljøkonsekvenser på Fossum, men noen negative konsekvenser i byggefasen. 

Det bør redegjøres og utredes hvorfor vannbehandlingsanlegget ikke kan legges andre steder på Huseby inkludert Husebyplatået. Slik at man unngår at Husebyskogen rammes eller at anlegget legges for nær Mærradalen. En anbefaling som også er i tråd med Fylkesmannens tilrådning.