Høringsuttalelse angående gang- og sykkelvei langs Griniveien, PlanID 2013012

 

Bærum kommune
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no

                                                                                                                  Bekkestua, 22. februar 2015

PLANID 2013012 – GRINIVEIEN – HOSLETOPPEN – GML. RINGERIKSVEI – GANG- OG SYKKELVEI –  HØRING

Naturvernforbundet støtter NOAs uttalelse i denne saken og vi ønsker å understreke at alternativ 2 på grunn av de store landskapsverdiene ikke er noe reelt alterntiv selv med seriøse forsøk på skadebegrensning i form av landskapstilpassning.

Vår oppfatning etter å ha deltatt på et møte med Vegvesenet hvor saken ble gjennomgått i detalj at det fortsatt er en del å hente på å tilpasse prosjektet til naturparken. Det krever at SVV ser på saken på nytt, spesielt med hensyn på behovet for et „buffer“ mellom veien og sykkelveien. Mye ville være vunnet om en valgte en mer integrert løsning på den aktuelle strekningen, som etter vår mening ville være helt akseptabel trafikalt og samtidig ville bevare enda mer av reservatet.

 

For Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen

 

Oppdatert 2015.02.23.