Høringsuttalelse gang-og sykkelvei, Losbyveien

Naturvernforbundet i Lørenskog ser at det er behov for en gang- og sykkelvei langs Losbyveien. Veien er trafikkfarlig for myke trafikkanter, og det vll være økende behov for en sikrere adkomst til Losby med økt befolkning, ikke minst i Lørenskog syd. Det er viktig at folk har lett adgang til Losby, og det må være en klar målsetting å begrense bilbruken.

Les hele høringsuttalelsen her