Høringsuttalelse om mudring i Holtekilen

Oksenøya Marina har søkt om tillatelse til å mudre i Holtekilen utenfor sitt anlegg på Oksenøya.  Vi mener at søknaden ikke oppfyller kravene til enkelte paragrafer i forurensningsloven og dens forskrifter. Dessuten forutsetter vi at det utarbeides en konsekvensanalyse for transporten og deponeringen av de påviste forurensede sedimentene. Vi spør samtidig om mudringen også er ment å legge til rette for 200 nye båtplasser og dermed økt aktivitet i en kystsone hvis naturverdier allerede er utsatt for et sterkt press. Her er vår høringsuttalelse:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Postboks 8111 Dep

0032 OSLO

Kopi: Bærum kommune – Byggesak

                                                                                                            Bekkestua, 07.12.2010

Uttalelse til søknad om tillatelse til mudring – Oksenøya Marina (gbnr. 41/101) i Holtekilen i Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) takker for mulighet til å uttale seg vedrørende søknaden om mudring ved Oksenøya Marina (gbnr. 41/101) i Holtekilen i Bærum kommune. 

NiBs kommentarer vedrørende området

Stedet har vært benyttet som småbåthavn/marina siden 60-tallet, og bærer preg av det. Det er så vidt vi vet ingen store biologiske verdier igjen innenfor ønsket anleggsområde, og sedimentene er forurenset. Sedimentanalyser tatt av Golder Associates viser sterk konsentrasjon av tungmetallene kobber og kvikksølv. Av organiske miljøgifter finner man høye konsentrasjoner av PCB-7 og TBT.

NiB ser det som en selvfølge at en eventuell mudring kun må gjennomføres under streng oppfølging av forurensningsbegrensende tiltak etter Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Holtekilen er en sårbar grunn kil, hardt belastet av småbåttrafikk. Den innerste delen av kilen er registrert som biologisk viktig område, både av Bærum kommune og av Direktoratet for Naturforvaltning.

NiBs kommentarer til søknaden fra Oksenøya Marina

NiB finner intet om hvor de forurensede sedimentene skal deponeres, og hvordan de skal forflyttes. Heller ikke kan vi se det er laget konsekvensanalyser i forbindelse med forflytning og dumping av sedimenter. Dette må klargjøres før tiltaket eventuelt godkjennes.

Det står intet i søknaden fra Oksenøya Marina om etablering av flere båtplasser, men vi spør oss om tiltaket også er ment å legge til rette for slike. Grunnen er at vi vet at Bærum kommune ved en gjennomgang av småbåthavnene i Bærum mener at Holtekilen har muligheter for 200 nye båtplasser. Bærums kystsone er utsatt for et stort utbyggings- og brukerpress og naturverdiene der, både til lands og til sjøs, er sårbare. NiB vil derfor finne det

svært uheldig om tiltaket fører til nye båtplasser i Holtekilen, spesielt før en helhetlig kommunedelplan for kystsonen foreligger.

Oppsummering

Før en mudring kan godkjennes forutsetter NiB at det utarbeides konsekvensanalyser for planlagt transport og deponering av forurensede sedimenter. NiB mener at søknaden fra Oksenøya Marina pr. i dag ikke oppfyller kravene i Forurensningsloven § 12(innhold av søknad) og § 13(meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer). Slik vi ser det, tilfredsstiller derforsøknaden heller ikke Forurensningsforskriftens § 22-6(tillatelse til mudring, dumping og plassering av materiale).

Hvis tiltaket også er ment å legge til rette for nye båtplasser, finner vi dette svært uheldig, da Bærums kystsone mangler en helhetlig plan, og naturverdiene her er utsatt for et stort utbyggings- og brukerpress.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                                     Elen M. Søreide Lie

Leder                                                                                         Styremedlem og saksbehandler

Fylkemannens avgjørelse

Mudring ble godkjent under forutsetning av at massene blir levert til godkjent deponi og at det ikke oppstår partikkelspredning ved opptak, transport og leveranse.

Oppdatert 2011.07.24.