Høringsuttalelse om Solvikbukta på Blommenholm

Reguleringsplanen for Solvikbukta (Sandviksveien 120 og Sonja Henies vei 1) inneholder elementer som både er gledelige og betenktlige.  Innerste delen av bukten skal bli naturområde, mens det lengre ut skal spuntes og mudres. Spuntingen synes å være nødvendig, men ikke så langt innover i bukten som planen viser. Kartleggingen av de marine verdiene i området som skal mudres mener vi er skjedd på en noe forenklet måte. Høringsuttalelsen lød slik:  

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

                                                                                                    Bekkestua, 21. desember 2010

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Sandviksveien 120 og Sonja Henies vei 1 (Solvikbukta) – planID 2008028

Vi har følgende kommentarer til det foreliggende høringsdokumentet og de medfølgende rapportene: 

1. Kommunedelplan for kystsonen i Bærum

Det foreligger et politisk vedtak på at en slik plan skal utarbeides. Formålet med planen skal være å balansere bruk og vern i kystsonen. Beklageligvis har kommunestyret vedtatt at planen av økonomiske årsaker skal utsettes på ubestemt tid.  

Vår kommentar:Reguleringsplanen for Solvikbukta burde strengt tatt ikke ha vært fremmet og lagt ut til offentlig ettersyn før kommunedelplanen for kystsonen er vedtatt.

2. Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden

”Pkt. 4.4 Strandsone” sier bl.a.: ”I soner med høy biologisk produksjon, som gruntvanns- områder, randsoner og lignende, andre verdifulle biotoper og andre lokale verdier med særlig natur- eller landskapsverdi, skal hensynet til naturmiljøet vektlegges sterkti forhold til friluftsliv og båtferdsel.”

”Pkt 4.5 Sjøområder” sier: ”Disse områdene skal vektlegges som biotoper og grunnlag for fiske og annen høsting av fornybare naturressurser, og som ressurs for transport, ferdsel med fritidsbåt og annen rekreasjon. Det bør vises stor forsiktighet med å åpne for tiltak i sjø som medfører betydelige anlegg/eller varige inngrep som kan være til ulempe for de hensyn som ligger bak retningslinjene.”

Vår kommentar: Det er med tilfredshet at vi ser at den inneste delen av bukta reguleres til naturområde og vi foreslår at den får reguleringsstatus ”Spesialområde bevaring – naturvernområde”.

Hva angår det som står under pkt. 4.5 Sjøområder om høsting av fornybare ressurser, så minner vi om at ålegressforekomstene i bukta er viktige oppvekstområder for den fornybare ressursen fisk. Særlig er ålegress viktig for sjøørret.

3. Blommenholm/Solvik trenger vern ifølge kommunen

På Bærum kommunes web-side står det under ”Biologisk mangfold/naturtyper i Bærum kommune” at Blommenholm/Solvik er blant de biologisk viktige områdene i Bærum som har et prekært behov for et sterkere vern anno 2010.

Vår kommentar: Dette understreker at det er riktig at den innerste delen av Solvikbukta reguleres til naturområde, men det understreker også at mest mulig utover den innerste delen må spares for inngrep. Vi ber derfor om at spunsingen ikke utføres lengre innover i bukten enn til avløpskanalen.

4. Småbåthavn felt SH4

Vårt sterke anmodning under pkt. 3 om at spunsingen ikke skal foretas lengre innover i bukten enn til avløpskanalen betyr at felt SH4 blir tilsvarende redusert. Dette har to klare fordeler: For det første vil det bety at den eksisterende sjøbunnen og mudderflaten langs land (ved fjære sjø) vil bli liggende urørt og fortsatt vil tjene som en biotop for marin fauna og sjøfugler. For det andre vil man få en nødvendig buffersone til naturområdet.

Vi ser av §14.1 i reguleringsbestemmelsene at etablering av flytebrygger og utriggere innenfor SH4 må omsøkes. Hovedårsaken til at det skal spuntes er så vidt vi forstår å hindre utglidning av masse i bukten. Mudring vil gi ca. 30 nye båtplasser, hvilket for oss synes ikke å stå i forhold til den usikkerheten som er knyttet til mudring (se pkt. 5).

5. Mudring og buktens marine verdier

Vi siterer først dette fra Veritas sin ålegrasrapport;” Det var svært godt lys og god sikt i sjøen under kartleggingen. Området som ble kartlagt er relativt grunt (<3m), og det var i liten grad behov for vannkikkert. De vegetative delene av plantene var fortsatt til stede (til tross for sent i sesongen) og det ble ikke funnet grunnlag til å gjennomføre en mer omfattende dykkeundersøkelse”.

Vår kommentar: Vi mener denne noe forenklede måten å kartlegge på kan ha gitt en mangelfull dokumentasjon av de marine verdiene som eventuelt finnes i bukten. Og vi finner ingen vurdering av arter som normalt finnes i tilknytning til ålegrassamfunn, f.eks dvergålegras eller rødlistearter.Når det gjelder dvergålegras, er dette en spinkel plante som lett kan overses. Dvergålegras fikk egen handlingsplan februar 2010.

6. Forholdet til lokale fiskebestander

Vi savner en vurdering av i hvilken grad lokale fiskebestander nyttiggjør seg ålegrasforekomsten i Solvikbukta og da i særdeleshet dens betydning for sjøørretbestanden i Sandviksvassdraget.

Konklusjon

  • Reguleringsplanen for Solvikbukta burde ikke ha vært fremmet og lagt ut til offentlig høring før Kommunedelplan for kystsonen er vedtatt.
  • Vi bifaller at den innerste delen av Solvikbukta reguleres til naturområde og foreslår at dens reguleringsstatus blir ”Spesialområde bevaring – naturvernområde”.
  • Vi ber om at spunsingen ikke utføres lengre innover i bukta enn til avløpskanalen. Dermed vil mudderflaten langs land (ved fjære sjø) bli liggende urørt og man får en nødvendig buffersone til naturområdet.
  • Vi mener at kartleggingen av de marine verdiene har skjedd på en noe forenklet måte og at dokumentasjonen dermed er mangelfull. Vi finner heller ingen vurdering av arter som normalt finnes i tilknytning til ålegrassamfunn.
  • Vi savner en vurdering av i hvilken grad ålegrasforekomsten i Solvikbukta har betydning for sjøørretbestanden i Sandviksvassdraget.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                                      Finn Otto Kvillum

Leder                                                                                       Styremedlem og saksbehandler

Elen M. Søreide Lie

Styremedlem og saksbehandler

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

Det blir ingen spunting innefor avløpskanalen. Dessuten skal det spuntes nærmere land slik at det blir større avstand mellom de nye båtplassene og de eksisterende på motsatt side av bukten. Dermed får ålegraset mer lys. NiB sier seg derfor fornøyd med utfallet av den politiske behandlingen av saken.

Oppdatert 2011.07.24.