Høringsuttalelse om utbygging ved Stiftelsen utleieboliger på Emma Hjorth-området

Bærum kommune                                                                                  

v/Plan-og bygningstjenesten

1304 Sandvika

Kopi:  Rådmannen, Bærum kommune

           Bærum Natur-og Friluftsråd

           Fylkesmannen  i  Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen

           Tanum Vel

                                                                                                                                     Bekkestua  25/9 2013

Høringsuttalelse om utbygging ved Stiftelsen utleieboliger på Emma Hjorth-området:

Plan ID 2012017  Jens Holes vei;  Plan ID 2011018  Emma Hjorths vei

Naturvernforbundet i Bærum går imot oppføring av boliger på disse områdene og begrunner dette med følgende:

Området Emma Hjorth er utviklet etter juridisk vedtatt avtale mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune.  Bærum kommune forpliktet seg her til å legge vedtatt disposisjonsplan datert 16.juni 1992 til grunn for den framtidige utnyttelse av eiendommen Emma Hjorths Hjem. Denne forpliktelse er tinglyst som heftelse på eiendommen. Blant de 12 punkter i hovedkonklusjonen for  den vedtatte disposisjonsplanen er særlig 2 punkter vesentlige i  den aktuelle saken:

 – Punkt 3: » Viktige landskapsvern -og kulturminner ivaretas gjennom en skånsom utbygging og utnyttelse av området. Mulighetene for å bruke økologiske innfallsvinkler søkes innpasset i planen.»

 – Punkt 4: » Beiteområder søkes bevart».

Disposisjonsplanen har gjennom Bilag C  (vedlegg) kartfestet framtidig utvikling av eiendommen og foreligger som tinglyst heftelse.  Begge utbyggings-forslagene  omhandler arealer som inngår i et klausulbelagt område, opprettet ved Emma Hjorths gave til Staten.

Den vedtatte reguleringsplanen for Emma Hjorth-området, som ble utarbeidet etter Kartbilag C i disposisjonsplanen og som tok hensyn til Emma Hjorths ønsker og intensjoner med sin gave, la vekt på at området skulle ha et grønt preg og bestå av grønne korridorer fra Tanumplatået og ned til Sandvikselva.  Utbygging i disse korridorene  kommer derfor i konflikt med reguleringsplanen.

Emma Hjorths vei: Sandvikas befolkning vil øke betydelig og Tanumskogen, Tanumplatået og Vestmarka blir da nærområdet for en stor befolkningsgruppe. Turvei A2 går fra Slependveien, gjennom Vestre Jong og i kanten av jordet ved Emma Hjorths vei 92. Derfra fortsetter den på den vernede oldtidsveien til Tanum kirke og videre over Tanumplatået. Det er god grunn til å tro at turvei A2 gjennom Emma Hjorths vei  også ligger på historisk veigrunn, hvilket tilsier at den bør få ligge i fred og i de samme omgivelser som nå. Vi minner også om at Emma Hjorths vei 92 er en del av det sammenhengende kulturlandskapet Jong/Bjørnegård som er et prioritert kulturmiljøområde i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Dette tilsier i seg selv at jordet ikke bør bygges ut.

Jens Holes vei 2:  Jens Holes vei er adressen for mange tilbud til de funksjonshemmede som Emma Hjorth-området var tiltenkt. Her ligger et dagsenter, et sansehus og en skole. En utbygging av mange boliger her er uakseptabelt fordi grøntområdet er stedet for de funksjonshemmedes uteaktiviteter tilknyttet de nevnte institusjoner.

Viktige vilttrekk:   I begge utbyggingsområdene  går det viktige vilttrekk. Spesielt elg og rådyr bruker disse trekkene. Det vil være særlig stressende for disse om de blir presset til å finne nye veier å vandre. Sandvikselva er en hovedvannkilde for disse dyrene. Vi bør vise respekt for dyrenes velferd .

Konklusjon

Naturvernforbundet i Bærum mener at boligbygging på de aktuelle områdene ikke må tillates. En slik utbygging vil bryte med Emma Hjorth-stiftelsens intensjoner og formål med sin gave og strider mot tinglyst heftelse. Hensynet til de utviklingshemmede som bruker området og til viltets behov må ivaretas. Del av området inngår i det prioriterte kulturlandskapet Jong/Bjørnegård og en turvei gjennom området kobler seg til en oldtidsvei og må antas å ligge på historisk veigrunn. På grunnlag av de ovenfor beskrevne forhold tilrår Naturvernforbundet i Bærum at videre arbeid med reguleringsplanene for de to prosjektene blir innstilt.

Vennlig hilsen

Bjørn Kåre Salvesen  (sign)

Leder Naturvernforbundet i Bærum

Vedlegg: «Bilag C, Disposisjonsplan – Emma Hjorth»

Oppdatert 2013.10.04.