Uttalelse – oppgradering av traktorvei

Søknad om oppgradering/vedlikehold av enkel traktorvei på Lille Bru – Holen, gnr 98 brnr 2 i Nordre Follo kommune.

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 4. mars 2022, ref. 22/0020-2 og av 22. mars 2022, ref.  22/00020-4 og avgir uttalelse i saken.

Anders Baumberger søker om oppgradering/vedlikehold av en enkel traktorvei, vektklasse 8, ca. 400 m fra Lille Bru til  Holen i Nordre Follo kommune. Den omsøkte veistrekningen ligger i sin helhet innenfor Marka og omfattes derfor av  Markaloven.

NiNF ser det som positivet at Baumberger ser egenverdien i å utbedre veien både av hensyn til egen  landbruksvirksomhet, men også for allmennhetens bruk og at det etterstrebes å gjøre tiltaket så lite  inngripende som mulig. 

NiNF forutsetter at det benyttes naturlige masser (sprengstein) som kultlag på veien. Dersom knust betong likevel skal  benyttes, må massene tilfredsstille kravene i avfallsforskriftens kapittel 14A og nødvendig sertifisering av massene  fremlegges. 

Ut over dette har NiNF ingen innvendinger mot tiltaket.