Høringsuttalelse til detaljregulering E16 Bjørum – Skaret, PlanID 2011013

Naturvernforbundet i Bærum har ikke engasjert seg direkte i planene for ny E16 mellom Bjørum og Skaret, men har helt fra begynnelsen av støttet Skui Vel i deres forslag til trasévalg. Skui Vels forslag er for øvrig sammenfallende med det trasévalget som Bærum kommune går inn for. Nedenfor vises vår siste støtte til Skui Vel i sakens anledning.

Bærum kommune

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                          Bekkestua, 03.05.2013

PlanID 2011013 – detaljregulering E16 Bjørum – Skaret

Vi henviser til Skui Vels brev av 03.05.2013 med deres uttalelse til detaljreguleringen av E16 fra Bjørum til Skaret.

Også vi mener at Statens Vegvesens plan m/trasévalg vil gi større forurensninger og medføre betydelige negative konsekvenser for vassdraget, dvs. for Rustanelva og Isielva. Videre ligger både prosjektering og byggestart så langt frem i tid at det ikke er nødvendig å vedta en reguleringsplan allerede nå. I løpet av denne tiden – formodentlig en ti års tid – kan det også komme inn momenter som gjør at Statens Vegvesen selv finner å endre på trasévalget.

Vi erklærer herved at vi støtter Skui Vels uttalelse.

Vennlig hilsen

for Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)

leder

Oppdatert 2013.05.26.