Høringsuttalelse til justeringer av markagrensen

Vi er stort sett enige i Miljøverndepartementets vurderinger og avgjørelser på Bærum kommunes søknad om justering av markagrensen en rekke steder i Bærum, men ikke alle. Vi var ikke fornøyd med det kartmaterialet som fulgte høringsdokumentet, men gjennom befaringer og lokalkunnskap fikk vi likevel gjort oss opp en mening.

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep.

0030 Oslo

                                                                                                                                     Bekkestua, 20.06.2012

Høringsuttalelse til utkast til forskrift om justering av markagrensen

Først vil vi gjøre oppmerksom på at det var vanskelig å orientere seg på kartene som fulgte med utkastet fordi de manglet stedsnavn og andre detaljer. Vi har likevel kommet frem til følgende konklusjoner når det gjelder de respektive områdene (vi bruker forkortelsen MD på Miljøverndepartementet og NiB på Naturvernforbundet i Bærum):

3.1.1 Fossum – Ila

NiB støtter MDs vurdering og godtar dermed Bærum kommunes forslag om å ta Ila fengsel og sikringsanstalt ut av Marka.

Når det gjelder de tre mindre arealene («tungene») ved Fossum, er vi enige i at det sørligste beholdes i marka, men har denne kommentaren til det midterste og det nordligste:

MD vil også beholde disse i marka fordi, om vi forstår MD rett, menes det at tur- og idrettsaktivitetene her hører Marka til. Vi minner i denne forbindelse om at Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har søkt MD om at markagrensen i Fossumområdet skal gå langs Ankerveien, slik den gjør gjennom resten av Østre Bærum. Forslagene om utvidelser av Marka skal så vidt vi forstår behandles på et senere tidspunkt.

Vi innser at det kommende boligområdet på Fossum fortsatt vil bli liggende utenfor Marka fordi MD har godkjent at Fossum Bruks område kan transformeres til et boligområde. Men hvis markagrensen blir godkjent å gå langs Smiejordets østside (dvs. med Ankerveien som grense), vil det midterste og nordligste arealet automatisk bli liggende i Marka. Da finner vi det rimelig at idrettsanleggene som er forslått på ca. halve Smiejordet ikke blir godkjent. Dette begrunner vi med at disse idrettsanleggene for det meste vil huse idrettsaktiviteter som ikke naturlig hører hjemme i Marka (kunstgressbaner, flerbrukshall og p-anlegg).

3.1.2 Kolsås/Stein gård

NiB støtter MDs vurdering som går ut på at det ikke er hjemmel for grensejustering etter markalovens §2, fordi kommunens forslag vil innebære et dypt innhogg i Marka.

3.1.3 Grorudenga og Trulsebråten

Grorudenga: NiB støtter MDs forslag om å godta en mindre del av kommunens forslag til grenseendring slik at markagrensen går utenom de bebygde tomtene og følger veien langs gnr/bnr.115/155 og 1157108. Likeledes godtar vi kommunens ønske om å justere det nedre arealet i overensstemmelse med gjeldende reguleringsplan.

Trulsebråten: NiB støtter også her kommunens ønske om en mindre justering..

3.1.4 Kleiva og Solli

NiB støtter MDs vurdering i at kommunens ønske om å ta ut 296 dekar, som omfatter to gårdsbruk, er for omfattende til å komme inn under grensejusteringsbegrepet. Videre påpekes det rett nok at samme regler vil gjelde for gårdene enten de ligger i et LNF område eller innenfor markagrensen.

3.1.5 Kirkeby -Vensås -Tobonn

Søndre del ved Kirkeby: NiB støtter kommunens forslag om å justere markagrensen etter eksisterende tomtegrenser der det allerede er boliger. Grunnen er at hvis de eksisterende boligene blir liggende i marka, vil markalovens §5 kunne gjøre det unødig komplisert for eierne å foreta nødvendige eller ønskelige bygningsmessige tiltak på sine boliger.

Midtre del ved Vensås: NiB støtter kommunens forslag om å legge Lommedalsbanens anlegg utenfor marka. Lommedalsbanens anlegg er relativt stort og fremstår i dag som godt vedlikeholdt og velordnet. Lommedalsbanen som kulturminne kan historisk sett ikke knyttes til stedet fordi den består av kulturminner hentet fra andre deler av landet. Vi mener derfor at det her ikke er snakk om å verne om kulturminner i markalovens forstand.

Nordre del ved Tobonn: NiB støtter MDs vurdering i at kommunens forslag til grenseendring vil utgjøre et uhensiktsmessig stort innhogg i Marka.

3.1.6 By – Guriby – Johnsrud

Aurevannsveien: NiB støtter MDs vurdering i at det ikke vil ha særlige negative konsekvenser for Marka å ta ut et område på 25 dekar hovedsakelig skog og dyrket mark på innsiden av Aurevannsveien.

Guribysaga: NiB støtter MDs vurdering i å avvise kommunes forslag om å justere grensen slik at et område på nesten 300 dekar tas ut fra Marka. Forslaget har et alt for stort arealmessig omfang og vil medføre et stort innhogg i Marka.

3.1.7 Bærums Verk – Rykkinn – Isi – Engebråten

Bærums Verk og Engebråten: NiB støtter kommunens forslag om endringer begge steder da de er å anse som tekniske justeringer av ubetydelig omfang.

Isi (ved Bjørumsaga): NiB støtter MDs vurdering i at området har stor verdi for naturmangfoldet og kan ligge laglig til for omdisponering til andre formål som vil være til skade for naturmangfoldet. Området tas derfor ikke ut av Marka.

3.1.8 Bråthan (Bråtan er vel den riktige skrivemåten)

NiB støtter MDs vurdering i at området ikke bør tas ut av Marka fordi det ligger i umiddelbar nærhet til et område med stor verdi for naturmangfoldet og at det er viktig å beholde kantsonen langs bekken. Dessuten mener vi at området er for stort til å komme inn under grensejusteringsbegrepet.

3.1.9 Rustan/Ulbråten/Bakken/Solhaug

NiB støtter MDs vurdering i at området er for stort til å komme inn under grensejusteringsbegrepet, og at det hovedsakelig består av skog og dyrket mark som utgjør en viktig buffersone mellom Marka og bebyggelsen.

3.1.10 Kattås/Vestmarkveien

NiB støtter MDs vurdering i at området ikke tas ut av Marka fordi det er av stor betydning for friluftsliv og naturopplevelse og en viktig innfallsport til marka. Å ta dette området ut av Marka vil også forsterke det eksisterende innhogget.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen

leder

Oppdatert 2012.09.25.