Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2035, Høringsutkast 15.06.2016, ArkivsakID: 12/23156

Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Elveforum har sendt inn en felles høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel:

Bærum kommune

post@baerum.kommune.no

5. september 2016

Høringsuttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2035, Høringsutkast 15.06.2016 ArkivsakID: 12/23156

Sammendraget og kapittel 1. Innledning

Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Elveforum regner med at det fortsatt vil bli lagt stort press på kommunen fra grunneiere, utbyggere og overordnede myndigheter for en utbygging og arealbruk som vil  true  det enkle friluftslivet og natur- og kulturlandskapsverdiene i Bærum. Derfor er det viktig at kommuneplanen konsekvent følger opp hovedmål nr 2: Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban.

Vi ønsker å bidra til at befolkningen og vårt særdeles rike naturmangfold får gode leve- og utviklingsvilkår. Vi vil bidra til at hovedmål nr 4 blir etterlevet: Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.

Forslag: Vi bidrar gjerne til å utvikle metodikk for verdsetting av folkehelse, friluftsliv og naturmangfold – de myke interessene. Ofte vedtas det utbygging ”etter samlet vurdering”, der myke interesser taper i kampen med økonomiske interesser. Med dette som utgangspunkt må man kvantitativt kunne verdsette hver enkelt av de myke interessene opp mot utbyggers og politikeres interesser. I tillegg til Bærum kommune og oss selv er Fylkesmannen i Oslo og Akershus opptatt av samme problemstilling.

Kapittel 2 Visjon

Bærum kommune legger vekt på bærekraft. Da er det viktig å ta vare på naturmangfoldet.

Forslag (siste setning): Visjonen er et løfte om medvirkning og involvering til næringsliv, innbyggere, organisasjoner og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet – samtidig som bevaring og utvikling av kommunens rike naturmangfold skal være en sentral premiss i kommunens samfunnsutvikling.

Kapittel 4 Samfunn og offentlige tjenester i endring:

I sjette prikkpunkt står det: ”Økende klimautfordringer krever at kommunen må prioritere miljøhensyn i planlegging, utbygging og drift av tjenester.”

Kommentar: Dette er bra!

Delkapittel Ressurser:

I tredje avsnitt står det: ”I Bærum finnes … et mangfold av organisasjoner… Dette er ressurser som er avgjørende når morgendagens utfordringer skal møtes. Kommuneplanen har målsettinger som gir disse ressursene mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen.”

Kommentar: Vi håper dette vil gjenspeile seg i BKs villighet til å lytte til og ta behørig hensyn til miljøorganisasjonenes uttalelser i ulike saker som angår miljøet (jfr. vårt forslag i Kapittel 2).

Delkapittel Klima:

Kommentar: Klimaendringer er en trussel mot naturmangfoldet. Det er bra at BK vil ta forholdsregler!

Vi noterer oss at ”Bærum vil trolig oppleve flere episoder med intens nedbør, hyppigere flommer, . . . våtere somre og mildere vintre.”

Kommentar: Kommunen må bli mer restriktiv til utbygging og drift av skianlegg i lavereliggende deler av Marka. Betydelige offentlige investeringer og utgifter kan vise seg å være fånyttes.

Kapittel 6: Barn og Unge

Delkapittel 2 forebygging og tidlig innsats: Vi vil påpeke at forskning viser at lett tilgang til natur har en stressreduserende effekt, og at enkelt friluftsliv fremmer mestring. Vi ber om at  kommunen er mer oppmerksom på dette når  det utarbeides kommunedelplaner og reguleringsplaner hvis hovedformål er utbygging, nedbygging og økonomisk utnytting av grønne lunger og blågrønne strukturer.

Kapittel 7: Bistand og omsorg

Delkapittel 7.3 Hovedgrep/2. Forebygging og tidlig innsats og 5. Folkehelse og levekår.

Kommentar: Et grep for å hindre eller redusere utvikling av helseplager er å sikre befolkningen lett tilgang til nærnatur og mulighet til enkelt friluftsliv. Dette er godt dokumentert i forskning. Dette faller også inn under kommunens mål om å « ha fokus på folkehelse og kunnskap om hvordan de ulike sektorer påvirker folkehelsen og kan fremme sunne levevaner i befolkningen».

Kapittel 8. Miljø, idrett og kultur

Forslag: Natur og miljø. Kommunen vil sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres.

Forslag: Frivillighet: En betydelig andel av Bærums befolkning engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker og for lokalsamfunnet. En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse. Kommunen vil sikre at frivillighetens ønske og krav blir tatt tilbørlig hensyn til  i all kommunal virksomhet.

Under Kultur idrett og kirke står det: ”Folkehelsen skal fremmes ved sikring og tilrettelegging av gode rekreasjonsområder der folk bor. En aktiv befolkning med muligheter for kulturopplevelser, deltakelse, fysisk aktivitet og idrett er av grunnleggende betydning for et godt samfunn.”

Vår kommentar: Det er viktig at kommunen legger til rette for aktiviteter i nærmiljøet. Særlig viktig blir dette i forbindelse med fortetting langs trafikknutepunktene. Grønne lunger og blågrønne strukturer må være friområder for særlig den yngre og eldre delen av befolkningen i form av lekeplasser og enkelt friluftsliv i nærheten. Slike må ikke bygges ned av idrettsanlegg,  barnehager og boliger. Et slikt eksempel er Bekkemyr ved Gjønnes som må bli et friområde for Bekkestuas befolkning, istedenfor å bli bygget ned med boliger.

Under Kommunalteknikk: Tidligere tiders kommunaltekniske løsninger har bidratt til at store deler av kommunens  boligområder ikke lenger har åpne bekker. Det er viktig at Bærum kommune tar vare på eksisterende grønne lunger og nærfriluftsområder og legger til rette for bevaring av kantsoner langs eksisterende elver og bekker.

Forslag: Kommunaltekniske tjenester skal fortsette arbeidet med å utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger. Dette vil handle om en miljøvennlig bilpark, klimavennlige renovasjonsløsninger, forebygge utslipp til vassdrag, åpne lukkede vassdrag og bidra til at kantsonene rehabiliteres, teknologiske og framtidsrettede løsninger som reduserer energiforbruket fra kommunale anlegg, veibelysning med mer.

Forslag: Natur-, landbruks- og kulturminneverdiene skal forvaltes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i en kommune rik på opplevelser. Kommunen vil utarbeide en plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Bærum med status, mål, strategier og tiltak.

Forslag: Andre avsnitt under 8.3 Hovedgrep/1. Grønn og urban bør endres. Ved utbygging av nye områder, som for eksempel ved fortettinger, byutvikling og transformasjon, må kommunen sikre grønne korridorer, blågrønne strukturer og nye parker og lekearealer for befolkningen ved reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. I den videre utviklingen av kommunen må det grønne og urbane balansere. 

Forslag: Tredje delmål under Grønn og urban bør endres. Ÿ  sikre gjennomgående grønne og blågrønne strukturer i hele kommunen. 

Forslag: Sett inn et nytt fjerde delmål under Grønn og Urban. Ÿ sikre at kommunens rike naturmangfold blir tatt vare på i kommuneplaner, områdeplaner,  reguleringsplaner og   byggesaker. Når det gjelder byggesaker, må det opprettes et kontrollorgan som påser at en eiendoms rike naturmangfold blir ivaretatt.

2. Samferdsel: Veldig bra at planen har et gjennomgående fokus på at økt transport skal løses gjennom kollektivtransport, sykkel og gange, og at det satses på fortetting og utvikling av kompakte byer og tettsteder

3. Klima og miljø: Det er bra at det settes fokus på avfallshåndteringen. Vi vil minne om at avrenning fra veier og snødeponier også er avfall. Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet på den forurensningen som disse avrenningene  medfører for vassdragene våre. I den siste tiden har også forurensning fra kunstgressbaner i form av gummipartikler og mikroplast vist seg å være et alvorlig problem.

Forslag: Kommunen vil hindre at forurensninger fra veier, snødeponier og kunstgressbaner føres ut i bekker, elver og vann 

Tankekors: Gjennom arbeidet med vannforskriften er Bærum, som del av vannområde Indre Oslofjord Vest, pålagt å bedre miljøtilstanden i en rekke vassdrag. Arbeidet skal være fullført innen 2021. Dette vil påføre kommunen betydelige utgifter. Tiltaksplanen er ikke reflektert i dokumentet!

Kapittel 9. Arealstrategi

 Vi er enige i arealstrategien med konsentrert og arealeffektiv fortetting rundt kollektivknutepunkt med gjenbruk av allerede bebygde arealer og begrensning ellers i kommunen, men har disse kommentarene:

Jordbruksområder ved kollektivknutepunktene og langs banene skal ikke bebygges. Begrensningene ellers i kommunen må håndheves langt strengere enn i dag hvis Bærums særpreg med grønne landskaper skal bevares.

Vi er for en videre utbygging av Kolsåsbanen i Bærum, og forutsetter da at dyrket mark og verdifull natur skånes mest mulig

Spesielt fornøyd er vi med arealstrategiens pkt. 10: «Sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres.”

Kommentarer til utbyggingsområdet Fossum

Vi går ikke imot en utbygging på Fossum på de betingelsene som fremkommer i vår høringsuttalelse av 14.10.2015 til forslaget til områderegulering for Fossum. En av betingelsene er at Smiejordet ikke blir nedbygd.

Vennlig hilsen

Bjørg Petra Brekke

sign

Bo Wingård

sign

Leder Naturvernforbundet i Bærum

Leder Bærum Elveforum

Oppdatert 2016.09.05.