Høringsuttalelse til oppstart av planarbeid og høring til utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til Formannskapet i Nordre Follo Kommunes vedtak av 26.08.2021 – om utkast til planprogram – og avgir høringsuttalelse i saken

Sak 21/11209 – høringsuttalelse til oppstart av planarbeid og høring til utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 Nordre Follo kommune

Sammendrag
Utkastet til planprogram for kommunens arealdel er et godt utgangspunkt for å lage et
styringsverktøy for arealplanlegging. NiNF håper våre innspill kan være et positivt bidrag til
arbeidet.

– Naturens betydning for befolkningens livskvalitet under og etter pandemien må
reflekteres i arealplanen.
– Endringer i befolkningens mobilitet, boligpreferanser, flyttemønstre, arbeidslokalisering
og –utforming må gis en egen analyse i planprogrammet
– Behovet for areal til pendlerparkering og oppstalling av pendlertog må oppdateres og
utredes
– Nedbygget natur er tapt. Det er derfor viktig at arealregnskapet også inneholder en
verdifastsettelse av de forskjellige naturtyper som finnes i kommunen.
– NiNF ber om at planprogrammet også omfatter et naturregnskap utarbeidet etter FNs
standard.
– Planprogrammet må sikre at det utarbeides en samlet plan for vern av og restaurering i
kommunens skogsarealer.
– Planprogrammet må bidra til en ny skogforvaltning som ivaretar en bedre forvaltning av
skogsnaturen, herunder utarbeidelse av kommunale retningslinjer for massedeponering
og hvor slike kan lokaliseres.

Naturens betydning for livskvalitet
NiNF er enig med kommunedirektørens vurdering i at utkastet til planprogram gir tydelig
signaler om ønsket arealutvikling i kommunen og klare rammer for innhold og prosess for
utarbeidelse av arealdelen. Imidlertid ser NiNF at det ligger et betydelig faremoment i å ta
utgangspunkt i gjeldende føringer i kommuneplanens samfunnsdel og vedtatte temaplaner
og strategier. Nedstengningen av Norge ifm håndteringen av pandemien og at en større del
av arbeidstiden tilbringes på hjemmekontor, har bl.a. vist at befolkningen bruker natur i
større grad enn tidligere og at natur, ikke minst i nærområdene, har fått større betydning for
folks livskvalitet.

Behov for areal til samferdsel
Bruk av hjemmekontor synes å ha endret befolkningens reisevaner. Det gjennomføres ikke så
mange pendlerreiser til Oslo som før, og flere familier flytter ut av bykjernen til større boliger
med muligheter for hjemmekontor. Bruken av kollektive transportmidler har gått ned.
Planprogrammet bør derfor inneholde oppdaterte utregninger om fremtidig transportbehov
og hvilke arealer som vil være nødvendige for samferdsel, bl.a. arealer til pendlerparkering og
parkering av togmateriell.

Arealregnskap
NiNF er glad for at de vedtatte målene om arealnøytralitet og en nullvisjon for tap av matjord
legges til grunn når det skal utarbeides en ny arealdel til kommuneplanen. NiNF er i dette
tilfreds med at det skal utarbeides et arealregnskap som kan vise utviklingen over tid. Det er
også positivt at kommunen vil kompensere nedbygging med opparbeiding av arealer som
erstatning for de funksjonene som går tapt. Men nedbygging av uberørt natur kan imidlertid
ikke kompenseres. Nedbygget natur er tapt. Det er derfor viktig at arealregnskapet også
inneholder en verdifastsettelse av de forskjellige arealtyper som finnes i kommunen.

Naturregnskap/økosystemregnskap
NiNF er opptatt av at verdien av intakt natur og kostnadene ved å ødelegge natur er med
som en del av beslutningsgrunnlaget i kommunen. Det er ikke bærekraftig å ha en
arealforvaltning som bare bygger på økonomisk vekst og som ikke tar hensyn til at fornybare
ressurser er begrenset. FNs statistiske byrå vedtok så sent som i mars 2021 en ny standard
for naturregnskap (https://seea.un.org/ecosystem-accounting). Fra norsk side har Statistisk
sentralbyrå (https://www.ssb.no/) og NINA deltatt i utviklingen.

NiNF ber om at planprogrammet også omfatter et naturregnskap utarbeidet etter FNs
standard.

Skogbruk
NiNF er av den oppfatning at skogbruket i Nordre Follo ikke drives kunnskapsbasert og at
kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av våre naturskoger ikke er etterprøvbart. Høye
tømmerpriser skaper et ekstra press på hogst i våre nærområder. Flatehogst er blitt regelen,
plukkhogst unntaket. Situasjonen blir ikke bedre når det er skogeiernes egne organisasjoner
som utreder verneverdien av de områder som skal hugges. De siste naturskogene i
kommunen må sikres varig vern. Planprogrammet må derfor sikre at det utarbeides en
samlet plan for både vern og restaurering i kommunens skogarealer.

Arealer til massehåndtering
NiNF registrerer at Statsforvalteren har forventninger til kommunenes planlegging av
masseforvaltning. NiNF ser at kommunene rundt Oslo opplever stort press fra entreprenører
som vil deponere overskuddsmasse fra byggeplasser, herunder rivningsavfall som skal
resirkuleres. Slik deponering kan innebære et betydelig inntektspotensial for skogeiere som
bruker rivningsavfall i sine skogsbilveier. Veiene bygges ofte med en høyere standard enn det
selve skogsdriften skulle tilsi, og massene i seg selv innebærer en forurensningsfare.

For å stoppe praksisen med at kommunens skogarealer inneholder stadig flere
massedeponier, sågar ulovlige «villfyllinger», må planprogrammet bidra til en ny og bedre
forvaltning av skogsnaturen, herunder utarbeidelse av kommunale retningslinjer for
massedeponering og hvor slike kan lokaliseres.

Konklusjon
Utkastet til planprogram for kommunens arealdel er et godt utgangspunkt for å lage et
styringsverktøy for arealplanlegging. NiNF håper våre innspill bidrar positivt til arbeidet.