Høringsuttalelse til planprogram for Smestad – mai 2017

Oslo kommune                                                                                                                            Oslo, 11.05.2017                                Plan – og bygningsetaten

Deres ref: 201605773-10

Innspill til planprogram for Smestad

Det vises til oppstart av planprogram for Smestadområdet.

Området er vist med en utnyttelse på 100%.  Naturvernforbundet Oslo Vest (NOV) er i utgangspunktet positive til fortetning langs T-bane og kollektivlinjer. Forurensning fra transport, energibruk, arealbruk og tap av biologisk mangfold tilsier at menneskelig bebyggelse holdes mest mulig konsentrert. Gitt en viss befolkningsutvikling, vil det være fornuftig å konsentrere boliger og arbeidsplasser i stasjonsbyene/ved holdeplasser i et skinnegående transportnettverk. Kombinert med andre virkemiddel (kapasitetsøkning på bane, veiprising, parkeringsgebyrer osv.) vil dette redusere bilkjøringen og klimautslipp vesentlig.

Til tross for miljømessige positive sider ved fortetting fordrer det en skånsom utbygging hvor man ivaretar behovet for grønne områder. Riksrevisjonen påpekte allerede i 2007 sin bekymring over nedbygging av bynatur og at fortettingen forgikk på en lite planmessig måte. NOV deler denne bekymring for at grønne områder ikke blir tillagt nok vekt i byplanleggingen. Grønne områder tjener mange funksjoner (rekreasjon, biologisk mangfold, lokalt klima, reduksjon av flom og overvann, landskapsetikk mv.) Grøntområder og grøntstruktur blir taperen i behovet for flere boliger innenfor bygrensen.  

Det er viktig at bokvalitet opprettholdes med hensyn til tilgang til grøntarealer, lys og luftkvalitet. Arkitektonisk og landskapsmessig blir fortetting erfaringsmessig foretatt uten tilpasning til stedets egenart, og med en utnyttelsesgrad som langt overskrider det fornuftige i forhold til gode bomiljøer.

Erfaringene med fortetting (Skøyen, Nydalen, Haslebyen) er at de nye bydelene blir «bo-maskiner» med lite av de grønne kvalitetene og svært høye og tette kvartaler med dårlig bokvalitet. Drabantby-utbyggingen etter krigen hadde en klar sosial og miljømessig profil, som ikke opprettholdes ved dagens fortetting.

For Smestadområdets del mener NOV at områdets karakter, med gamle hager og beplantning, der både gamle kulturplanter og flere hundre år gamle eiketrær og andre trær som bruker generasjoner på å vokse opp, har kvaliteter som må bevares for ettertiden. Også av hensyn til avrenning av overflatevann, er vi skeptiske til en høy grad av fortetting med lite grøntarealer. Dette er en aktuell problemstilling med tanke på klimaendring og økende flomfare, og bør tas hensyn til i videre planlegging.

NOV er skeptisk til at området flekkvis bebygges med en høy utnyttelsesgrad uten tanke for stedets karakter, både arkitektonisk og landskapsmessig, og at resultatet blir til som en konsekvens av høyest mulig tomteutnyttelse i et område med høyer boligpriser.

Det bør lages et plan Ikke bare over hvor det skal fortettes, men også hvordan. Hvordan skal vi få til en bydel som er slik at de som flytter inn i dag fortsatt har lyst til å bo her om 30-50 år?

NOV oppfordrer Plan – og bygningsetaten til å utarbeide en detaljert reguleringsplan over Smestadområdet, der hensyn til spesielle verdier, som gamle hager, spesielle trær og beplantning, tas hensyn til.  Vi oppfordrer også til en noe lavere utnyttelsesgrad, som gir rom for rekkehus og lavere blokker på 4-6 etasjer (Ref Vinderen) med plass for lys og luft og grønne områder.

En viktig del av grønnstrukturen i en by utgjøres av fellesarealer i boligbebyggelse og utearealer tilknyttet skoler og barnehager. I Oslo foreligger det ikke noen normer for slike arealer, bortsett fra i mer generelle termer mht. at de skal være tilstrekkelig for opphold, lek osv. I en detaljert reguleringsplan for Smestad og andre planlagte fortettingsområder i Oslo bør det utarbeides slike normer som gir en bedre avveining av behovet for grøntareal og mulighetsrommet for fortetting.  

Naturvernforbundet Oslo Vest oppfordrer Plan – og bygningsetaten til å utarbeide en plan der hensynet til Oslos grønne profil i et mer helhetlig perspektiv ivaretas. Vi er redd for en klattvis utbygging, der profitt for utbyggere, og ikke bokvalitet for områdets innbyggere blir resultatet.

Med vennlig hilsen,

For styret i Naturvernforbundet Oslo Vest

Astrid Seeberg